kt hh6 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về kt hh6 chuong 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN : HÌNH HỌC LỚP 6
Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

đề 1:
, thẳng
được khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng.
dùng kí hiệu ; vẽ hình minh họa.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,0
10%

đề 2:
Ba thẳng hàng. thẳng qua hai .
Nắm được khái niệm điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, cách đọc tên đường thẳng
Hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm và tính chất đường thẳng đi qua 2 điểm.
Tính được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt khi biết số điểm.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

3
1,5
15%

đề 3:
Tia

được hai tia đối nhau, trùng nhau
Nhận biết được các tia trên hình vẽ.
được mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. Chỉ ra được hai tia đối nhau.
Vẽ hình thành thạo về tia. Biểu diễn các điểm trên tia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1,0
10%

3
0,5
20%

đề 4:
thẳng.
dài thẳng

Nhận biết được đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng
Hiểu và kể tên các đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng. Vẽ hình thành thạo.
Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại; tính chất trung điểm của đoạn thẳng.
Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%
1
1,0
10%
1
0,5
5%
2
2
20%

1
1,0
10%
7
4,5
55%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
5
3
30%
5
4
40%
1
1
10%
15
10
100%

Trường THCS ……………………………….. KIỂM TRA 45 phút .
Họ và tên :…………………………………………… HÌNH HỌC LỚP 6. Năm học: 2011 – 2012
Lớp : ……………

Điểm :
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai điểm A và B
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :
A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác
Câu 3 : Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =
A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm
Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì :
A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác
Câu 6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:
A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số
Câu 7 : Cho hai tia Ax và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.