KT HH CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT HH CI, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS NGUYỄN THÁI BÌNH
KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I
ĐỀ 1 Ngày kiểm tra 26/10/2012
Câu 1 : ( 4,5 điểm ) a/Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn :
Cos350 ; sin 630 ; sin220 ; cos160
b/ Tính A = 2(sin2140 + cos2140) – tan10.tan890
c/ Cho sinα = 0,6 . Tính cosα ; tanα ; cotα
Câu 2 : ( 1,5 điểm ) Giải tam giác KMN vuông tại K có và cạnh MN = 16cm (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân )
Câu 3 : ( 4 điểm ) Cho tam giác DEF vuông tại D có DH là đường cao , biết DE = 12cm, EF = 20cm .
a/ Tính độ dài DF? DH ? EH ?
b/ Vẽ HA,HB lần lượt vuông góc với DE ,DF .Chứng minh rằng :DA.DE = DB.DF
c/ Chứng minh rằng :

THCS NGUYỄN THÁI BÌNH
KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I
ĐỀ 2 Ngày kiểm tra 26/10/2012
Câu 1 : ( 4,5 điểm ) a/Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn :
Cot120 ; tan440 ; tan870 ; cot610
b/ Tính B = 3 tan130.tan770- (sin2320 + cos2320)
c/ Cho cosα = 0,8 . Tính sinα ; tanα ; cotα
Câu 2 : ( 1,5 điểm ) Giải tam giác DEF vuông tại D có và cạnh EF = 12cm (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân )
Câu 3 : ( 4 điểm ) Cho tam giác KMN vuông tại K có KH là đường cao , biết KN= 16cm, MN = 20cm .
a/ Tính độ dài KM ? KH ? NH ?
b/ Vẽ HI , HQ lần lượt vuông góc với KM ,KN .Chứng minh rằng :KI. KM = KQ. KN
c/ Chứng minh rằng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.