KT giuaki I toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT giuaki I toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia
Trường THCS Bình Minh
bài thi giữa học kỳ I – lớp 7
Môn……………………………….Thời gian : 60 phút
Họ và tên : ………………………………….Lớp………..
Số báo danh

Số phách

Điểm

Giám thị số 1……………………
Giám thị số 2:…………………..
Số phách

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Điền chữ Đúng (Đ), Sai (S) thích hợp vào ô trống:
1) 36. 32 bằng:
a) 34 ; b) 38 ; c)312 ; d) 912
2) 36 : 32 bằng:
a) 38 ; b) 312 ; c)34 ; d) 14
Câu 2: Điền nội dung thích hợp vào ô trống để được câu đúng:
a) Hai góc đối đỉnh thì………………………………………………………………………………………….
b) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì:…………………………………
c) Nếu a//b và c ( a thì…………………………………………………………………………………………
d) Nếu d//d’ và d’//d’’ thì:…………………………………………………………………………………….
II. Phần tự luận:
Câu 3 : Thực hiện phép tính:
a) b)

Câu 4 : Tính độ dài các cạnh của 1 tam giác biết chu vi là 24cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5 : Hình vẽ bên cho biết xy//mn
Góc OAx = 30o; Góc OBn = 120o.
Hãy tính góc AOB

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chú ý : Lớp 7A, 7C làm từ câu 1 đến câu 5; lớp 7B làm thêm câu 6

Hỏi và đáp