KT ĐS 7 CHƯƠNH III MA TRẬN MỚI ( 3ĐỀ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT ĐS 7 CHƯƠNH III MA TRẬN MỚI ( 3ĐỀ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trấn KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp 7 Môn: Đại số (Đề 01)
Họ tên: ……………………………………………………..….

Điểm
Nhận xét

A. TRẮC NGHỆM: (3đ)
Câu 1: (2đ) Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai (n)
6
12
3
6
5
4
2
2
5

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a) Dấu hiệu là:
A. Các bài văn B. Số từ dùng sai
C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7 D.Thống kê số từ dùng sai
b) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36 B. 45 C. 38 D. 50
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 45 C. 9 D. 6
d) Mốt của dấu hiệu là :
A. 12 B. 8 C. 0 và 3 D. 1
e) Tổng các giá trị của dấu hiệu là:
A. 45 B. 148 C. 142 D. Một đáp số khác
g) Số trung bình cộng của dấu hiệu là: (Làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 3 B. 2 C. 4 D. Một đáp số khác
Câu 3: (1đ)
B.TỰ LUẬN: (7đ)
Giáo viên ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau:
7 5 8 8 9 7 8 9 2 4
5 7 8 10 9 8 7 7 3 8
9 8 9 9 9 9 7 5 5 2

Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
Lập bảng “tần số” của dấu hiệu và tính số trung bình cộng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?
Lớp 7 A có bao nhiêu học sinh? Tìm mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Rút ra một số nhận xét?
Trường THCS Trấn KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp 7 Môn: Đại số (Đề 02)
Họ tên: ……………………………………………………..….

Điểm
Nhận xét

A. TRẮC NGHỆM: (3đ)
Câu 1: (3đ) Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai (n)
6
3
10
6
5
4
3
2
5

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a) Dấu hiệu là:
A . Các bài văn B. Số từ dùng sai
C.Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7 D.Thống kê số từ dùng sai
b) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36 B. 44 C. 45 D. 50
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 45 C. 9 D. 6
d) Mốt của dấu hiệu là :
A. 12 B. 8 C. 0 và 3 D. 2
e) Tổng các giá trị của dấu hiệu là:
A. 45 B. 148 C. 142 D. 153
g) Số trung bình cộng của dấu hiệu là: (Làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 3 B. 4 C. 5 D. Một đáp số khác
Câu 2: (1đ)
B.TỰ LUẬN: (7đ)
Giáo viên ghi lại điểm kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.