KT dai7 Chuong 1(2de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT dai7 Chuong 1(2de), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………….
Lớp :…………………….
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại 7
Thời gian: 45’ (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ SỐ 1:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: x)57 thì giá trị của x là:
a) b) cd)
Câu 2: x2 =81 và x>0 thì bằng:
a) 9 b) 81 c) 3 d) kết quả khác.
Câu 3: Cho aĐể a là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì:
a) x=3 b) x=7 c)x=5 d)10
Câu 4: )6)2 bằng:
a) )3 b) )4 c) )12 d) 14
Câu 5: Từ đẳng thức a . d = b . c , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
a. c. b. d.
Câu 6: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:
a. b. c. 20 d.2
Câu 7: Kết quả đúng của phép tính – 0,5 là:
a. – 0,2 b. – 0,8 c. – 0,59 d. Chỉ có câu A là sai
Câu8 Trong các phân số : , các phương án sau , phương án nào các số đều được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn :
a) , b) c) d)
Câu9: Kết quả làm tròn số 5,3174 đến chữ số thập phân thứ hai là :
a) 5,31 b) 5,32 c) 5,3 d) 5.317

Câu10: Cách viết nào đúng:
A. B. C. D.
Câu11: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:
A. I R B. I ( Q = R C. Q I D. Q R
Câu12: Cho . Khi đó x là:
A. Số hữu tỉ bất kì. B. Số hữu tỉ dương.
C.Số hữu tỉ âm. D. Số hữu tỉ không âm.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)
a2b.
Bài 2: :Tìm x biết
1/ 3 22,6-(-7,4)
Bài 3: Ba lớp 7A,7B,7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5;7;8 và diện tích chăm sóc của lớp 7B hơn lớp 7A là 10m2. Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc?
Bài 4: a.Tìm x, biết : (x – 1)2 + (y + 2)2 = 0
b.Tìm giá trị nhất của biểu thức:
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………….
Lớp :…………………….
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại 7
Thời gian: 45’ (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ SỐ 2:
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm):Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Làm tròn số 7685 đến hàng trăm là
A. 7600; B. 7680; C. 8000; D. 7700
Câu 2: Cho tỉ lệ thức giá trị của x là
A. ; B. ; C.; D. ;
Câu 3: = 4 giá trị của x là
A. 2 B. -2; C. 16 ; D. -16
Câu 4: Nếu x là 1 số hữu tỷ thì x cũng là:
A. 1 số tự nhiên. B. 1 số nguyên.
C. 1 số vô tỷ. D. 1 số thực.
Câu 5: Cho ((0,1)2)x = (0,1)6 thì x bằng:
A. 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.