Kt dai so t22 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Kt dai so t22, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lại Xuân
đề kiểm tra
Đề
1

Lớp : 7A

Môn:
Đại số
Tiết
22

Ngày tháng 11 năm 2006
Họ và tên: …………………………………………………………………..

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm(3đ)
Câu 1 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Kết quả của phép tính 22.32 là:
A. 62 B. 64 C. 52 D. 54
Giá trị của x trong phép tính x + = là:
A. B. C. D. 2
Giá trị tuyệt đối của -2 là:
A. = -2 B. = C. = 2 D. =
Trong các phân số: phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:
A. và B. và C. và D. và
Câu 2 Điền dấu (X) vào ô trống mà em chọn là đúng, sai.
Khẳng định
đúng
sai

a. Số 0 không phải là số hữu tỉ

b. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là số không âm

c. Căn bậc hai của 2 là và

d. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Câu 3 Điền thêm vào chỗ trống (…) để được Mọi khẳng định đúng.
a) = ( = b) Căn bậc hai của 9 là: = 3 và ………….
c) = ( x = = d) = 1

II. tự luận(7đ)
Bài 1(2,5đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
a) (8,43.25).0,4 b) + c) 15,82 + 4,18). 200,6
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………
………………………………. ………………………………….. ………………………………………………

Bài 2(2đ) a) Tìm x, biết x : 5 = 1 : 12 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
b) Tìm y, biết: y =
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3(1,5đ) Cho ba số a; b; c tỉ lệ với các số 3; 2; 5 và a – b + c = -20,4
Hãy tìm ba số a; b; c?
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4(1đ) So sánh hai số: 2300 và 3200
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp