KT DAI SO 7 C IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT DAI SO 7 C IV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Vận dụng
Cấp độ cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm về biểu thức đại số, Giá trị của một biểu thức đại số

Viết được biểu thức đại số trong trường hợp đơn giản, tính giá trị của biểu thức

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1
0,25
2,5%

1
0,25
2,5%

2. Đơn thức

Nhận biết được các đơn thức, đơn thức đồng dạng
Biết thu gọn đơn thức, bậc của đơn thức, cộng trừ đơn thức đồng dạng

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
4
1
10%
1
1
10%
3
0,75
7,5%
1
1
10%

9
3,75
37,5%

3. Đa thức

Tìm được bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức
biết sắp xếp đa thức
Biết cách cộng (trừ) đa thức, đa thức một biến, sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa tăng(giảm) dần của biến

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

6
1,5
15%

2
2
20%

8
3,5
35%

4. Nghiệm của đa thức một biến

Tìm được nghiệm của đa thức một biến

Tìm được nghiệm của đa thức một biến

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

2
0,5
5%
1
1
10%

1
1
10%
4
2,5
25%

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: 100%
4
1
10%
1
1
10%
12
3
30%
2
2
20%

2
2
20%

1
1
10%
22
10
100%

II. ĐỀ BÀI

TRƯỜNG THCS KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 7
HỌ VÀ TÊN:………………….. Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
LỚP 7….
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)
Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ghi vào giấy bài làm
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?
A. – xy B. 3 – 2y C. 5(x – y) D. x + 1
Câu 2. Đơn thức nào không có bậc ?
A. 0 B. 1 C. 3x D. x
Câu 3. Kết quả của phép tính 2xy.(-5)xy3 là:
A. – 10 x2y3 B. – 10 x2y4 C. – 10 xy4 D. – 10 xy3
Câu 4. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức – 3xyz2
A. – 3xyz3 B. – 3xyz C. 3xyz D. xyz2
Câu 5. Bậc của đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 + 8
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 6. Giá trị của biểu thức 5x – 1 tại x = 0 l là :
A. – 1 B. 1 C. 4 D. 6
Câu 7. Hệ số cao nhất của đa thức N(x) = – x4 + 3x + 5 là ……
A. – 1 B. 1 C. 3 D. 5
Câu 8. x + y – (x – y) = ………?
A. 2x + 2y B. 2x C. 2y D. 2x – 2y
Câu 9. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức x2 – 4 ?
A. – 4 B. 4 C. 2 D. 16
Câu 10. 2x2y – 5x2y = ……..
A. 7x2y B. 3x2y C. – 3x2y D. – 7x2y
Câu 11. Hạng tử tự do của K(x) = x5 – 4×3 + 2 là ………
A. 5 B. – 4 C. 3 D. 2
Câu 12. Bậc của đa thức R(x) = 3×4 +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.