KT DAI 8 HCUONG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT DAI 8 HCUONG 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS……………………………….
Lớp:…………………………………………….
Họ và tên:…………………………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số 9– Thời gian 45 phút
(Không kể phát đề)
ĐIỂM

ĐỀ 1:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: (x – y)2 bằng:
A) x2 + y2
B) x2 – 2xy + y2
C) y2 – x2
D) x2 – y2

Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng:
A) 4×2 + 4
B) 4×2 – 4
C) 16×2 + 4
D) 16×2 – 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = – 2 là:
A) – 16
B) 0
C) – 14
D) 2

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) – 5xy2
D) 3xyz2

Câu 5: ( – x)6 : ( – x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + 2×2 + x
b)
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

2×2 – x – 6 = 0
Bài 3: (1 điểm ) Tính giá trị của đa thức:
x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ; y = – 4 ; z = 30.
Bài 4: (1 điểm ) Tìm a để đa thức chia hết cho x + 2.
Bài 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n để giá trị biểu thức n3 – n2 + 2n + 7 chia hết cho giá trị biểu thức n2 + 1.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS……………………………….
Lớp:…………………………………………….
Họ và tên:…………………………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số 9– Thời gian 45 phút
(Không kể phát đề)
ĐIỂM

ĐỀ 2:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: (x – y)2 bằng:
A) x2 + y2
B) x2 – 2xy + y2
C) y2 – x2
D) x2 – y2

Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng:
A) 4×2 + 4
B) 4×2 – 4
C) 16×2 + 4
D) 16×2 – 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = – 2 là:
A) – 16
B) 0
C) – 14
D) 2

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) – 5xy2
D) 3xyz2

Câu 5: ( – x)6 : ( – x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2×2 + x
b) x2 – 4x + 4 – y2
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

( x – 2 )(2x + 4) – 2(x + 1)= 0
Bài 3: (2 điểm )
a) Tính giá trị của đa thức: x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ; y = – 4 ; z = 30.
b) Tính nhanh giá trị của biểu thức: A = 24. 26 – 252
Bài 4: (1 điểm ) Tìm a để đa thức chia hết cho x + 2.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.