KT dai 7 tiet 50 co MT + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT dai 7 tiet 50 co MT + DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 50: Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: nhằm đánh giá mức độ nhận thức của HS về:
– Nắm được khái niệm: Số liệu thống kê, tần số.
– Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.
2. Kỹ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Hiểu và vận dụng được các số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu trong các tình huống thực tế.
– Biết cách thu thập các số liệu thống kê.
– Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng bảng tần số, bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác khi làm bài.
II. ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng:

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Thu thập số liệu thống kê. Tần số. Bảng “Tần số” (4 tiết)
1
0.5

7
1,75
3
1

2
2
13
5,25

Biểu đồ. Số trung bình cộng
(4 tiết)
1
0,5

3
1,25

3
3
7
4,75

Tổng:
2
1
13
4
5
5
20
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.

III. nội dung đề:
A – Trắc nghiệm:
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau để được phát biểu đúng?
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số …………………. trong bảng “tần số”.
Số lần xuất hiện của mỗi giá trụ trong dãy giá trị của dấu hiệu là ………… của giá trị đó.
Câu 2: Số con trong 10 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau:
Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số con
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3

Chọn đáp án đúng:
a) Dấu hiệu điều tra là:
A. Số gia đình trong tổ dân cư B. Số con trong mỗi gia đình
C. Số người trong mỗi gia đình D. Tổng số con của 10 gia đình
b) Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
d) Giá trị có tần số lớn nhất là:
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3
Câu 3: Điểm kiểm tra toán học kì I của học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau:
Số TT
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số con
1
2
5
8
9
7
5
2
1

Chọn đáp án đúng:
a) Tần số của giá trị x = 6 của dấu hiệu là:
A. 9 B. 5 C. 8 D. 2
b) Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 7
d) Mốt của dấu hiệu là:
A. 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.