kt dai 7 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt dai 7 c1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tiền yên
Lớp: 7 …
Họ và tên:…………….………..
Bài kiểm tra môn đại số lớp 7
Thời gian làm bài 45’, Tiết : 22
Ngày kiểm tra: 04/11/2009

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiêm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 2: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. – 4 B. -10 C. -4 và -10 D. 2
Câu 3: Cho – 0,1975 >-0,19(5 ,thích đây vào ô vuông là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 4: thì x = ?
A. -3 B. 3 C. -81 D. 81
Câu 5: làm tròn 0,7126 phân ba là:
A. 0,7 B. 0,713 C. 0,71 D. 0,712
Câu 6: lệ thức có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
A. B. C. D.
II. Tự luận(7 điểm)
Câu 7: Thực hiện phép tính sau:
A. (6,75 . 25) .4 B.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tìm x biết:
A. 6(x- 7) = 30 B.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9:Số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B , 7C tỉ lệ với 6 ; 7 ; 4 .Biết rằng tổng số cây trồng được của lớp 7A và 7C là 100 cây.Tính số cây trồng được của mỗi lớp.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10: So sánh và

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Tiền yên
Lớp: 7 …
Họ và tên:…………….………..
Bài kiểm tra môn đại số lớp 7
Thời gian làm bài 45’, Tiết : 22
Ngày kiểm tra: 04/11/2009

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiêm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 2: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. – 4 B. -10 C. -4 và -10 D. 2
Câu 3: Cho – 0,1975 >-0,19(5 ,thích đây vào ô vuông là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 4: thì x = ?
A. -3 B. 3 C. -81 D. 81
Câu 5: làm tròn 0,7126 phân ba là:
A. 0,7 B. 0,713 C. 0,71 D. 0,712
Câu 6: lệ thức có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
A. B. C. D.
II. Tự luận(7 điểm)
Câu 7: Thực hiện phép tính sau:
A. (6,75 . 25) .4 B.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.