KT ĐẠI 8 CHƯƠNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT ĐẠI 8 CHƯƠNG 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011
Thời gian: 45 phút. GV ra đề: Phạm Văn Đức .
A/ MA TRẬN:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Nhân đa thức
1
0,5 đ

1
0,5 đ

1
1 đ
2

2
3 đ

Hằng đẳng thức

1
0,5 đ
2
1 đ

1
1 đ
1
0,5 đ
1
1,5 đ

Phân tích
thành nhân tử
2
1 đ
1
0,5 đ

2
1 đ

1
0,5 đ
3
1,5 đ
2
2,5 đ

Chia đa thức

1
0,5 đ
1
0,5 đ
1
1,5 đ

Tổng cộng
Số câu
3
2
2
4
1
4
6
10

Số điểm
1,5 đ
1 đ


0,5đ
4 đ
3,0đ
7,0đ

B/ ĐỀ BÀI:
I/ Trắc nghiệm: (3điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
1/ Tích của đơn thức 4×2 và đa thức 2×2 – 3x + 1 là :
a/ 8×4 – 12×2 + 4×2 b/ 8×4 + 12×3 + 4×2 c/ 6×4 – 12×3 + 4×2 d/ 8×4 – 12×3 + 4×2
2/ Kết quả của ( a – 1 )( a2 – 2a + 1 ) là :
a/ a3 – 2a2 + 2a – 1 b/ a3 + 3a2 + 3a + 1 c/ a3 – 3a2 + 3a – 1 d/ a3 – 2a2 + 2a + 1
3/ Biết 3x + 2 (5 – x ) = 0. Giá trị của x là:
a/ -8 b/ – 10 c/ – 9 d. Một đáp số khác
4/ Câu nào sai trong các câu sau đây:
a. ( x3 – 1) : ( x – 1) = x2 – 1 b. ( x – 1 )3 : ( x – 1)2 = x – 1
c. ( x2 – y2 ) : ( x + y ) = x – y d. ( x + y )2 : ( x + y ) = x + y
5/ Kết quả của phép chia 8x5y3 – 4xy3 cho 4xy3 là :
a/ 2×4 b/ 4×4 – 1 c/ 2×4 – 1 d/ 4×4
6/ Đẳng thức nào sau đây là sai :
a/ ( x + y )2 = x2 + 2xy + y2 b/ x3 – y3 = ( x – y )( x2 – xy + y2 )
c/ ( x – y )2 = x2 – 2xy + y2 d/ ( x – 1 )( x + 1 ) = x2 – 1
II/ Tự luận: (7điểm)
Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: ( 2 đ )
a/ 15xy + 20×2 – 30x b/ x2 – 8x + 16
c/ 2x + 2y – ax – ay d/ xy3 – x3y
Câu 2 : Rút gọn biểu thức : ( 1 đ )
a/ 5( 2x – 1 ) – 2( 5x + 3 ) b/ ( x – 1 )2 – 2( x + 2 )2 + ( x – 1 )( x + 1 )
Câu 3 : Tìm x biết : ( 2 đ )
a/ x3 – 9x = 0 b/ 3x ( x + 2 ) – 2( x2 – 5x ) – x( x + 10 ) = 12
Câu 4 : Thực hiện phép tính : ( 2 đ )
a/ ( 10×3 – 5×2 + 3x ) : 5x b/ ( 2×4 + x3 – 3×2 + 5x – 2 ) : ( x2 – x + 1 ) ( có đặt tính )

C/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
I/ Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
d
c
b
a
c
b

II/ Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a/ 15xy + 20×2 – 30x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.