KT CII dai 9 top hop 4 de – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT CII dai 9 top hop 4 de, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1. Điểm N(2; -5) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 + 3 khi m bằng: A. 2 B. – 2. C. . D. .
2. Đồ thị hàm số y = x2 đi qua điểm: A. ( – 1; 1 ). B. (1; 0 ). C. ( 1; – 1). D. ( 0; 1 ).
3. Hàm số y = x2 đồng biến khi x > 0 nếu: A. m – . C. m > . D. m = 0.
4. Phương trình nào sau đây có nghiệm kép ? A. x2 – 4x + 4 = 0. B. x2 – 4x – 4 = 0.
C. – x2 – 4x + 4 = 0. D. cả ba câu trên đều sai.
5. Phương trình nào sau đây có nghiệm ? A. x2 – x – 1 = 0. B. 3×2 – x + 8 = 0.
C. – 3×2 – x – 8 = 0. D. 3×2 + x + 8 = 0.
6. Cho phương trình 0,1×2 – 0,6x – 0,8 = 0. Khi đó: A. x1 + x2 = 0,6; x1.x2 = 8. B. x1 + x2 = 6; x1.x2 = – 8. C. x1 + x2 = 6; x1.x2 = 0,8. D. x1 + x2 = 6; x1.x2 = 8.
7.Cho hai số u và v thỏa mãn điều kiện u + v = 5; u.v = 6. Khi đó u, v là hai nghiệm của phương trình
A. x2 – 5x + 6 = 0. B. x2 – 6x + 5 = 0. C. x2 + 6x + 5 = 0. D. x2 + 5x + 6 = 0.
8. Cho phương trình x2 – (a + 1)x + a = 0. Khi đó phương trình có 2 nghiệm là:
A. x1 = 1; x2 = a. B. x1 = -1; x2 = – a C. x1 = -1; x2 = a. D. x1 = 1; x2 = – a.
9. (2.0 điểm)Cho hai hàm số y = x2 và y = 2x + 1.Vẽ đúng đồ thị các hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ
10. (4.0 điểm) Cho phương trình x2 + (m – 2)x – m + 1 = 0.
a.Giải phương trình với m = 1 b.Tìm m để phương trình có 1 nghiệm là x1 = 2. Tìm nghiệm còn lại.
c.Tính giá trị của biểu thức A = x12 + x22 – 6x1x2 theo m.
d.Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
Câu1: Cho hàm số y = ax2 (a0)
A. a >0 thì y > 0 với mọi x0; B. Đồng biến khi a > 0 ; C. Nghịch biến khi a< ; D. a< 0 thì y1 ; B. m 2 ; D. m < 2 .
Câu5: Toạ độ giao điểm của y = 2x – 1 và y = x2 là:
A. (1; 1) ; B. (1; 2) ; C. ( 2; 1); D. (-1; 1).
Câu6: Giá trị nào của m thì phương trình x2 – x + 2m – 1 = 0 có hai nghiệm nghịch đảo của nhau
A. m = -1 ;

Hỏi và đáp