KT chuong IV – Ma tran moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chuong IV – Ma tran moi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 22 /4/2011
Ngày giảng: /4/2011
Tiết 66: KIỂM TRA CHƯƠNG IV

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Kiến thức:
– Biết cách chứng minh bất đẳng thức; nhận biết được bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình; biết giải bất phương trình đưa về bất phương trình bậc nhất; biết giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
2. Kĩ năng:
– Biết chứng minh bất đẳng thức, giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, giải hương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
3. Thái độ:
– cẩn thận, chính khi thực hiện lời giải, nghiêm túc khi làm bài.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
– Hình thức TNKQ kết hợp Tự luận
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Tên Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNkQ
TL
TNKQ
TL

1. Bất đẳng thức, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

Biết vận dụng tính chất để chứng minh bất đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2(5,6)
1

2
1điểm
= 10%

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận dạng được bất phương trình bậc nhất một ẩn

Hiểu phép biến đổi tương đương bất phương trình; xác định được nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình

Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Biết kết hợp tìm nghiệm của hai bất phương trình bậc nhất một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(1)
0,5

3(2,3,4)
1,5

2(7a,b)
4

1(9)
1
7
7 điểm = 70%

3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giải được phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(8)
2

1
2 điểm = 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5

5 %
3
1,5

15 %
6
8

80 %
10
10

100%

IV. ĐỀ BÀI
A.Trắc nghiệm( 3 điểm ). Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng
(mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu 1: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. – 1 > 0 ; B. + 2 0 ; D. 0x + 1 > 0
Câu 2: Cho bất phương trình – 4x + 12 >0, phép biến đổi nào dưới đây là đúng:
A. 4x > – 12 ; B. 4x 12 ; D. 4x < – 12
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình 5 – 2x là :
A. x ; B. x ; C. x ; D. x
Câu 4: Giá trị x = 2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình dưới đây:
A. 3x + 3 > 9; B. – 5x > 4x + 1; C. x – 2x 5 – x
Câu 5 : Cho . So sánh m và n
A. B. C. D.
Câu 6 : Cho a >b. Các bất đẳng thức nào đúng?
A. B. C. D.

B. Tự luận (7 điểm )
Câu 7: (4 điểm). Giải các bất phương trình sau và biẻu diễn tập nghiệm trên trục số
a)
b) 2x(6x – 1) > (3x – 2)(4x + 3)
Câu 8: (2 điểm). Giải phương trình :
Câu 9: (1 điểm). Tìm các giá trị của x thoả mãn cả hai bất phương trình sau :
2x + 1 > x + 4 và x + 3 > 3x – 5

V. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.