KT chuong IV Dai so 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong IV Dai so 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 66 KIỂM TRA CHƯƠNG IV

I. MỤC TIÊU:
* : Biết các khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức; nghiệm của đa thức một biến.
* :
– Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
– Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.
– Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến.
– Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất
* Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA – Đề: Tự luận
– Kiểm tra trên lớp
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Vận dụng
Cấp độ cao
Tổng

1. Khái niệm về biểu thức đại số, Giá trị của một biểu thức đại số

Viết được biểu thức đại số trong trường hợp đơn giản, tính giá trị của biểu thức

Câu số
Số điểm
Tỉ lệ %

2 (C1-c2a)
2
20%

2
2
20%

2. Đơn thức

Nhận biết được các đơn thức đồng dạng
Biết cách thu gọn đơn thức,

Câu số
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C3)
1
10%
1(C4)
1
10%

2
2
20%

3. Đa thức

Tìm được bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức
biết sắp xếp đa thức

Biết cách cộng (trừ) đa thức

Câu số
Số điểm
Tỉ lệ %
2(C2b-c5a)
1+1
20%

1(C5b)
1,5
15%

3
3,5
35%

4. Nghiệm của đa thức một biến

Tìm được ngiệm của đa thức một biến

Vận dụng được kiến thức nghiệm của đa thức để chứng minh một đa thức là vô nghiệm

Câu số
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C6)
1,5
15%
1(C7)
1
10%
2
2,5
25%

3
3
30%
3
3
30%
2
3
30%
1
1
10%
9
10
100

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
Bài 1 (1đ): Viết biểu thức diễn đạt các ý sau
a, Hiệu bình phương của hai số a và b
b, Tổng của hai số x và y chia cho hiệu hai số đó ( x y )
Bài 2( 2 đ):
Tính giá trị của biểu thức tại x = 2
Xác định bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức ở câu a?
Bài 3(1 đ) Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng
5xy2 ; -2x2y; 7x2y2 ; – x2y; 4 x2y2 ; x2y; x2y2; -2 xy2
Bài 4 (1 đ) Thu gọn đơn thức và tìm bậc của nó 3x2y4x3(-xy2)
B ài 5 (2,5 đ): Cho f(x) = x2 – 2x – 5×5 + 7×3+12
g(x) = x3- 4×4 + 7×2 + 8x – 9
Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến
Tính f(x)+ g(x)
Bài 6 ( 1,5 đ): Tìm nghiệm của đa thức
a. x +3
b. 3x -2
Bài 7( 1 đ): Chứng tỏ đa thức sau vô nghiệm x2

Hỏi và đáp