KT chương IV Đại 8 có ma trận+ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT chương IV Đại 8 có ma trận+ĐA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cụm tiết:
Tiết : 64
Ngày soạn: 18/03/2011

KIểM TRA GIữA CHƯƠNG IV
A. Mục tiêu:
– Củng cố và khắc sâu cho học sinh về các kién thức của phương trình, giai phương trình, định nghĩa phương trình tương đương, giải bài toán bằng cách lập phương trình.
– Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải.
– Nắm được khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.
B. Chuẩn bị:
– Bảng phụ ghi đề bài kiểm tra (hoặc phát đề)
C. Hình thức kiểm tra : TNKQ và tự luận (3 – 7)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, phép nhân
Nhận diện được liên hệ thứ tự và phép cộng

Số câu
Số điểm
1 (C6)
0,5

1
0,5

Bất phương trình một ẩn

Nhận diện 1 số là nghiệm

Số câu
Số điểm

1 (C4)
0,5

1
0,5

BPT bậc nhất một ẩn và tập nghiệm
Nhận diện được BPT bậc nhất một ẩn

Biểu diễn tập nghiệm

Tìm được nghiệm

Số câu
Số điểm
1 (C1)
0,5

2 (C2,3)
1,0

1 (C5)
0,5

4
2,0

BPT đưa được về bất PT bậc nhất một ẩn.

Giải được các loại BPT

Số câu
Số điểm

4
6.0

4
6,0

Bất đẳng thức

Chứng minh được 1 số BĐ T đơn giản

Số câu
Số điểm

1
1,0
1
1,0

T.Số câu
T.Số điểm
2
1,0

3
1,5

1
0,5
4
6.0

1
1,0
11
10,0

Trường THCS……………………………
Lớp:………………………………………….
Họ và tên:………………………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn: Hình 8 – Thời gian 45 phút
(Không kể phát đề)
ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA:
I>TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái của ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x+3>0
B. x2+1>0
C. 10
B. 5x >-10
C. 5x < 10
D. x < -10

Câu 4: Các giá tri của x nào sau đây là nghiệm của bất phương trình: x2 + 2x >5
A. x = – 3
B. x = 3
C. x = 1
D. x = -2

Câu 5: Bất phương trình 2 – 3x 0 có nghiệm là:
A.
B.
C.
D.

Câu 6: Cho a >b. Khi đó:
A. a + 2 >b + 2
B. – 3a – 4 >- 3b – 4
C. 3a + 1 < 3b + 1
D. 5a + 3 < 5b + 3

II>TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: (3 điểm) Giải các bất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.