KT CHUONG III ĐS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT CHUONG III ĐS 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
ĐỀ 1 Thời gian làm bài 45 phút
I/ (4 điểm)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau để được câu đúng.
Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là …………………………………… của giá trị đó.
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số ………………… trong bảng “tần số”.
Câu 2: Khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Điểm KT toán HK I của học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau:
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
1
2
5
8
9
7
5
2
1

a/ Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:
A. 36 B. 38 C. 40 D. 41
b/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 40
a/ Tần số của giá trị 5 của dấu hiệu là:
A. 5 B. 8 C. 4 D. 4; 5; 8
d/ Mốt của dấu hiệu là:
A. 5 B. 8 C. 4 D. 10
Câu 3: Sử dụng bảng “tần số” ở câu 2, cho biết trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai?
Số trung bình cộng của dấu hiệu là.
Số trung bình cộng của dấu hiệu là .
II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)
Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b/ Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
d/ Tìm mốt của dấu hiệu.
e/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
ĐỀ 2 Thời gian làm bài 45 phút
I/ : (4 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Điểm KT toán HK I của học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau:
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
1
2
5
8
9
7
5
2
1

a/ Tần số của giá trị 6 của dấu hiệu là:
A. 9 B. 5 C. 8 D.2
b/ Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:
A. 40 B. 36 C. 38 D. 41
c/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 7
d/ Mốt của dấu hiệu là:
A. 10 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 2: Sử dụng bảng “tần số” ở câu 2, cho biết trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai?
Số trung bình cộng của dấu hiệu là .
Số trung bình cộng của dấu hiệu là .
Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu

Hỏi và đáp