KT chương III (có DA) (đề hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chương III (có DA) (đề hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Âãö:
I/ TRÀÕC NGHIÃÛM:
1/ Noïi mäüt yï åí cäüt A våïi mäüt yï åí cäüt B cho phuì håüp: (4,5 â)
Cäüt A
Cäüt B
Traí låìi

1. Säú âo goïc åí tám
a. Bàòng næía täøng sä âo hai cung bë chàõn
1.

2. Säú âo cung nhoí
b. Bàòng 1800
2.

3. Säú âo cung låïn
c. Bàòng säú âo goïc åí tám chàõn cung âoï
3.

4. Säú âo næía âæåìng troìn
d. Bàòng næía hiãûu säú âo hai cung bë chàõn
4.

5. Säú âo goïc näüi tiãúp
e. Bàòng næía säú âo cung bë chàõn
5.

6. Säú âo goïc coï âènh åí trong âæåìng troìn
f. Bàòng säú âo cung bë chàõn
6.

7. Säú âo goïc taûo båíi tia tiãúp tuyãún vaì mäüt dáy
g. Bàòng hiãûu giæîa 3600 vaì cung nhoí
7.

8. Säú âo goïc coï âènh åí ngoaìi âæåìng troìn
h. Bàòng 3600
8.

9. Täøng säú âo hai goïc âäúi diãûn trong mäüt tæï giaïc näüi tiãúp

9.

2/ Âiãön âuïng sai vaìo ä träúng: (2 â)
Các khẳng định
Đ
S

a. Hai cung chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau

b. Trong một đường tròn, nếu cung nhỏ có số đo ( thç cung lớn có số đo bằng 3600 – (

c. Trong mäüt âæåìng troìn säú âo cuía goïc åí tám gáúp âäi goïc näüi tiãúp cuìng chàõn mäüt cung

d. Moüi goïc näüi tiãúp chàõn næía âæåìng troìn âãöu coï säú âo bàòng 900

II/. TÆÛ LUÁÛN: (3,5 â)
Trãn næía âæåìng troìn (O,R) âæåìng kênh BC láúy âiãøm A sao cho AB = R. Trãn cung AC láúy âiãøm D (D khäng truìng våïi A vaì C). AC vaì BD càõt nhau taûi H. Tia BA vaì tia CD càõt nhau taûi M
Chæïng minh (OAB âãöu
Tênh diãûn têch hçnh quaût OAB theo R
Chæïng minh tæì giaïc AMDH näüi tiãúp
Goüi I laì trung âiãøm BH. Chæïng minh tæï giaïc AIOD näüi tiãúp
Giaíi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.