KT CHUONG II HINH 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT CHUONG II HINH 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 26
Tiết PPCT: 46

KIỂM TRA CHƯƠNG II
A/. MỤC TIÊU
* Về kiến thức:
Học sinh nhận biết và nắm đựợc các phương pháp chứng minh tam giác cân, đều, vuông cân.
Học sinh nắm đuợc các định lí về góc, góc ngoài, định lí Pi-Ta-Go trong tam giác vuông, …
* Về kỹ năng:
Học sinh vận dụng định lí về góc để tìm số đo của một góc, trong tam giác thường cũng như trong các dạng tam giác đặc biệt.
Học sinh vận dụng thành thạo định lí Pi-Ta-Go để tính số đo một cạnh trong tam giác vuông, định lí Pi-Ta-Go đảo để chứng minh tam giác là tam giác vuông.
* Về thái độ:
Rèn thái độ cẩn thận, nghiêm túc, tính trung thực khi kiểm tra.
B/. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: đề kiểm tra.
* Học sinh: dụng cụ kiểm tra.C/. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Định lí về góc
Nhận biết định lí về góc

Tính số đo một góc trong tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,0
10%

Chủ đề 2
Các trường hợp bằng nhau của hai

Chứng minh hai cạnh bằng nhau

Vận dụng chứng minh hai đường thẳng song song.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
10%

1
1,0
10%
2
2,0
20%

Chủ đề 3
Định lí Pitago

Định lí Pitago đảo nhận biết vuông
Tính độ dài 1 cạnh trong vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
2
3,0
30%

3
3,5
35%

Chủ đề 4
Tam giác đều, cân, vuông cân.
Nhận biết tam giác cân

Chứng minh tam giác cân, đều

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%

2
2,0
20%

5
3,5
45%

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%

2
1,0
10%
3
4,0
40%

2
2,0
20%

1
1,0
10%
12 câu
10
100%

C/. ĐỀ KIỂM TRA

TRƯỜNG THCS KIỂM TRA CHƯƠNG II
HỌ VÀ TÊN:…………………………… MÔN HÌNH HỌC
LỚP 7….. THỜI GIAN 45 PHÚT
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ BÀI:
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác là:
A. 900 B. 1800 C. 3600 D. 1000
Câu 2: ABC có = 900 , = 450 thì ABC là tam giác:
A. cân B. vuông C. vuông cân D. đều
Câu 3: Trong một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1100. Mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
A. 700 B. 350 C. 500 D. 1100
Câu 4: ABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 3 có thể kết luận: ABC
A. vuông tại C B. cân C. vuông tại B D. đều
Câu 5: ABC có = 450 , AB = AC; ABC là tam giác:
A. thường B. đều C. tù D. vuông cân
Câu 6: Tam giác cân muốn trở thành tam giác đều thì cần có số đo của 1 góc là:
A. 450 B. 900 C. 600 D. 300
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.