kt chương I (t21)đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về kt chương I (t21)đại số 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra Chương I (tiết 21) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp 8A Đề1
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM:(3đ)
1) ( 1đ) Điền vào chỗ trống” .…” để được khẳng định đúng:
a/ Muốn nhân một đa thức với một đa thức , ta nhân ……………của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia , rồi ……………kết quả với nhau .
b/ 9×2 + 12xy + …………… = ( ………+ 2y )2
2) (1đ) Hãy ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để nó trở thành một hằng đẳng thức đúng :
Cột A
Cột B
Trả lời

1/ x3 + y3 =
a/ ( x + 2y)2
1 + ……

2/ x2 + 4xy + 4y2 =
b/ 9×2 – 4y2
2 + ………

3/ x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 =
c/ (x+ y )( x2 – xy + y2)
3 + ………

4/ (3x- 2y)(3x +2y) =
d/ (x – y)3
4 + ………

3) (0.5đ) có kết quả là :
A. B. C. D.
4)(0.5đ) Đa thức x3y3 – 5x4y2 + x2y4 chia hết cho đơn thức
A. –x2y2 B. C.3x4y3 D. 1 kết quả khác
II.TỰ LUẬN:(7đ)
1) (1đ ) Làm tính chia:
2) (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a/ xy + xz – 3y – 3z b/ c/ x2 + x – 6
3) (2đ) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức tại m = 2 : A =
4) (1đ) Chứng minh rằng : x2 – 2x + 5 ( 4 với mọi x
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra Chương I (tiết 21) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp 8A Đề2
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM: (3đ)
1) ( 1.5đ) Hãy ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để nó trở thành một hằng đẳng thức đúng :
A
B
Trả lời

1/ x3 – y3 =
a/ (x + 1) (x2 + 2x + 1)
1 + ………

2/ x2 – 6xy + 9y2 =
b/ (x + y)3
2 + ………

3/ x3 +3x2y + 3xy2 + y3 =
c/ (x – y )( x2 + xy + y2)
3 + ………

4/ (4x – 2y)(4x +2y) =
d/ 16×2 – 4y2
4 + ……….

5/(x + 5)2 =
e/x2 + 10x + 25
5+…………..

6/(x + 1)3 =
f/( x – 3y)2
6+…………..

2) (0.5đ) Điền vào chỗ trống” .…”để được khẳng định đúng: 4×2 + 8xy + …… = ( .…+ 2y )2
3) (0.5đ) Đa thức x3y3 – 7x4y2 + 4x2y4 chia hết cho đơn thức
A.-11x4y3 B. C. -5x2y2 D.1kết quả khác
4) (0.5đ) Biểu thức 5xny6z chia hết cho biểu thức(x3y2n)khi:
A.n =2;3 B.n = 3 C.n = 3;4 D.Không tồn tại
II.TỰ LUẬN:(7đ)
1) (1đ ) Làm tính chia: ( x4-2×3+4×2-8x) : (x2+4)
2) (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a/ x2 y + x2 z – 4y – 4z b/ c/ x2 + 5x + 4
3) (2đ) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức tại m = -2: B =
4) (1 đ) Tìm GTLN hoặc GTNN (nếu có) của biểu thức sau : M = x2 – 13x
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.