KT chuong I – HH9 – Ma tran – Dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT chuong I – HH9 – Ma tran – Dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 21 / 10 / 2010.
Tiết 19: KIỂM TRA CHƯƠNG I.

I. Mục tiêu: Qua bài này, HS cần:
– Kiểm tra các kiến thức về hệ thức thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ; các TSLG của góc nhọn ; các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông .
-Về kỹ năng: + Thiết lập được các tỉ số lượng giác của góc nhọn .
+Sử dụng bảng số hoặc máy tính để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước và ngược lại tìm số đo của một góc nhon khi biết một TSLG của nó.
+ Vận dụng một cách linh hoạt các hệ thức trong tam giác vuông để tính một số yếu tố hoặc giải tam giác vuông .
+ Vận dụng các hệ thức trong tam giác vuông để giải các btoán thực tế .
II. Ma trận thiết kế đề kiểm tra:

Nội dung chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hệ thức về cạnh và đg cao trong tam giác vg
1
0,5

1
0,5
1
1

3
2

Tỉ số lượng giác của một góc nhọn
1
0,5

1
0,5
1
1
1
0,5
1
1
5
3,5

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vôg
1
1
1
1
1
0,5
1
1

1
1
5
4,5

Tổng cộng
4
3
6
4,5
2
1,5
13
10

III. Đề bài :
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (Hình 1) , hệ thức nào sau đây là đúng
A . cosC = B. tg B = Hình 1 :
C. cotgC = D. cotgB =
Câu 2 : Tìm x trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (hình 2):
A. x = 8 B. x = 4
C. x = 8 D. x = 2
Câu 3: Tìm y trong hình 2 Hinh 2 :
A . y = 8 B. y = 2
C. y = 8 D. y = 8
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 5cm, = 300 (hình 3),
trường hợp nào sau đây là đúng: Hình 3 :
A/ AB = 2,5 cm B/ AB = cm
C/ AC = cm D/ AC = 5 cm.
Câu 5: Cho là góc nhọn , hệ thức nào sau đây là đúng:
A. sin2 – cos2 = 1 B. tg = C. sin2 + cos2 = 1 D. cotg =
Câu 6 : Hệ thức nào sau đây là đúng:
A. sin 500 = cos300 B. tg 400 = cotg600 C. cotg500 = tg450 D. sin800 = cos 100 .

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài 1 : (3 đểm) Cho tam giác ABC, AC = 10 cm, đường cao AH = 5 cm, sin =
a) Tính CH và .
b) Tính AB và BH.
Bài 2 : (4 điểm) Cho tam giác DEF, biết = 900 , = 600, EF = 8 cm . Tính:
a/ Cạnh DE
b/ Đường cao DH
c/ Gọi DI là phân giác của góc D ( I E F ). Tính HI
(Kết quả về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Bài 3: (1 điểm) Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin2 ( + 5cos2 (.
IV. Đáp án và biểu điểm:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
A
A
C
D

B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM Bài 1 : 3 điểm Bài 2 : 4 điểm
– Tính được cạnh CH va ø : 1 điểm. – a/ 1 điểm
– Tính được cạnh AB : 1 điểm – b/ 1 điểm
– Tính được cạnh BH : 1 điểm – c/ 1 điểm
Bài 3: Tính được sin2

Hỏi và đáp