KT chương I HH 9 ( vùng nông thôn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chương I HH 9 ( vùng nông thôn), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT -Năm học : 2010-
Môn : HH 9 – Chöông I
Thời gian : phút(Không kể thời gian phát đề)
Ñieåm
Nhaän xeùt cuûa GV

Ñeà:
I. nghiệm (4 ñ)
Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau trên hình 1
A) b2 = ab’ ; c2 = ac’

B) h2 = c’b’

C) h a = cb

Câu 2: Trên hình 2 bằng

Câu 3: Hệ thức nào sai trong các hệ thức sau:

Câu 4: Chọn câu sai trên hình 3
b = a sinB
b = acosC
C) c = btagC
D) c = btagB
Câu 5:Trong hình 4 bằng
(A) ; (B) (C) ; (D)

Câu 6:Trong hình 42 , bằng
(A) ; (B)
(C) ; (D)

Câu 7: Trong hình 6 bằng
(A) ; (B)
(C) ; (D)

Câu 8: h trên hình 7 bằng
4,6
3,6
4,8
Một kết quả khác

II. Tự luận (6đ)
Cho tam giác ABC có AB = 8 ; AC = 6; BC = 10 và đường cao AH
Chứng minh tam giác ABC vuông (1,5đ)
Tính AH (1,5đ)
Tính ( làm tròn đến độ) (1,5 đ)
diện tích tam giác AHC (1đ)
( Hình vẽ 0,5 đ)
Bài làm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Chọn

1

ĐÁP ÁN:
I. Trắc nghiệm: (4đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Chọn
D
A
A
D

C
D
C
B

(Mỗi câu chọn đúng 0,5đ)

II. Tự luận: (6đ)

Hình vẽ
0,5đ

a) AB2 + AC2 = 100
0,5đ

BC2 = 100
0,25đ

BC2 = AB2 + AC2
0,5đ

Tam giác ABC vuông tại A ( thiếu tại A thì không cho điểm)
0,25đ

b)Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông taị A
0,25đ

Ta có AH . BC = AC . AB
0,5đ

và thay số

0,5đ

AH = 4,8
0,25đ

c)
0,5đ

0,5đ

0,5đ

d) Tính HC = 3,6
0,5đ

0,5đ

Hỏi và đáp