KT CHUONG I DS 9 TIET 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT CHUONG I DS 9 TIET 18, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I– Tiết 18
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Đại số – Lớp: 9
A. MA TRẬN ĐỀ:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
cấp độ cao

Căn bậc hai số hoc; căn bâc ba
Nắm chắc định nghĩa
Khai phương các số đơn giản

3
1,5 đ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2 (c1;c2)
1,0đ
0
0
1(câu 3)
0,5đ
0
0

Căn thức bậc hai điều kiện tồn tại hăng đẳng thức

Nắm vững điều kiện tồn tại căn thức bậc hai
Khai triển hằng đẳng thức đơn giản
Giải phương trình

Giải phương trình

5
3,5 đ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2(câu 5,6)
1,0đ

1(câu 4)
0,5đ

1(câu 2a)
1,0đ
1(câu 2b)
1,0đ

Các phép biến
đổi đơn giản

Thu gọn biểu thức
Thu gọn biểu thức
Tìm giá trị nhỏ nhất

5
5,0 đ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

0
0
2(1a;1b)
2,0 đ
2(1c; 3a)
2,25 đ

1(3b)
0,75 đ

Tổng số câu
4
4
5
13

Tổng số điểm
2,0 đ
3,đ
5,0 đ
10 đ

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I – Tiết 18
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Đại số – Lớp: 9
Họ và tên HS:
…………………………………
Lớp: ……..
Điểm:

Lời phê:

Đề:
I)Trắcnghiệm khách quan : (3điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 64 là :
32 B. -32 C. 8 D. -8

Câu 2: Căn bậc ba của -125 là :
A. 5 B. -5 C. 15 D. Một kết quả khác.

Câu 3: Biểu thức có giá trị là :
A. -5 B. 5 C. 3 D. 21

Câu 4: Biểu thức có giá trị là :
A. 0 B. 4 C. -4 D.

Câu 5: Điều kiện của x để biểu thức có nghĩa là :
A. B. C. D.

Câu 6: Điều kiện của x để biểu thức có nghĩa là :
A. B. C. D. Mọi giá trị của x.

II) Tự luận : (7điểm)
Bài 1: (3điểm) Thu gọn biểu thức sau:

Bài 2: (2điểm) Giải các phương trình sau:

Bài 3: (2điểm) Cho biểu thức:

Rút gọn biểu thức A.
Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I – Tiết 18
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Đại số – Lớp: 9
Đáp án và cách chấm:
I)Trắcnghiệm khách quan : (3điểm)
1
2
3
4
5
6

C
B
C
A
A
D

II) Tự luận : (7điểm)
Bài 1
(3điểm)
Nội dung
Điểm

1a

1b

1c

= 4.5 + 14:7
= 20 + 2
= 22.

0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

Bài 2
(2điểm)
2a

2b

Hỏi và đáp