KT CHUONG I DAI SO 9 – CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT CHUONG I DAI SO 9 – CO MA TRAN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
Họ tên:…………………….
Lớp: ………………………
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I
Ngày: ……………………..

Điểm

Lời phê của thầy ,cô

A.TRẮC NGHIỆM (5đ) Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng
1.Căn bậc hai số học của 169 là :
a) -13 b) 13 c) 13 d) kết quả khác
2. Khai phương của tích : được kết quả là:
a) 225 b) 250 c) 252 d) 500
3. Nếu thì giá trị x là:
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9
4. Biểu thức được xác định với các giá trị x là:
a) b) c) d)
5. Rút gọn biểu thức: được kết quả là:
a) 1 b) 2 c) -1 d) kết quả khác
6. Giá trị biểu thức bằng:
a) b) 1 c) -4 d) -2
7. Kết quả của phép tính: là:
a) -1 b) 1 c) d)
8. Giá trị biểu thức: M = là:
a) – 1 b) + 1 c) d)
9. Kết quả phép tính là:
a) b) c) d)
10. Kết quả của phép tính: là:d, ĐK 1đ
a) 11 b) 1 c) -1 d) 0
B. TỰ LUẬN (5đ):

Bài 1(2đ): Thực hiện các phép tính: a) A =
b)
Bài 2(2đ): Cho biểu thức:
Đặt điều kiện để biểu thức E có nghĩa ?
Rút gọn E ?
Tìm giá trị x để E = 2
Bài 3(1đ): Tính giá trị biểu thức: M=
Bài làm

I. MA TRẬN ĐỀ:

Cấp độ

Tên chủ đề: Căn bậc hai, căn bậc ba
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Căn bậc hai Hằng đẳng thức

Số câu: 3
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%

có nghĩa khi A0

Đưa ra ngoài dấu căn rồi tính
Kỹ năng tính căn bậc hai

1
0,5

1
0,5
1
1

3
2

Biến đổi đơn giản căn bậc hai

Số câu: 5
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Các phép biến đổi đơn giản CTBH

Trục căn thức ở mẫu

Phối hợp tính và trục căn thức bậc hai
Tìm cực trị biểu thức chứa căn bậc hai

1
0,5

1
0,5

2
1
1
1

5
3

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, bậc ba

Số câu: 6
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%

Tính cộng trừ căn bậc hai, rút gọn biểu thức
Phối hợp trục căn thức ở mẫu. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai

Rút gọn biểu thức có căn bậc ba
Phối hợp các phép tính có căn bậc hai

1
1
2
1

2
1
1
2

6
5

Tổng cộng
Số câu: 3
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

Số câu: 5
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

Số câu: 6
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%

14
10
100%

II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu đúng được (0,5đ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c d a c d c c b b
B. TỰ LUẬN (5đ)
BÀI 1(2đ) Tính đúng mỗi câu đạt (1đ)

BÀI 2(2đ)

a) ĐK để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.