KT CHUONG I CO MA TRAN CUC HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT CHUONG I CO MA TRAN CUC HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA 1
Họ và tên:…………………… MÔN: Hình 7
Lớp : 7……. Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề).

Điểm:
Nhận xét của giáo viên:

Đề bài
I. Trắc nghiệm (3 đ):
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án sai:
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì các góc tạo thành có:
A. Hai góc so le trong bằng nhau. C. Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau.
B. Hai góc đồng vị bằng nhau. D. Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c. Biết a ( c và b ( c, ta suy ra:
A. a và b cắt nhau. C. a và b vuông góc với nhau.
B. a và b trùng nhau. D. a và b song song với nhau.
Câu 3: Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng không phân biệt

2
Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông.

3
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy

4
Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b

II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5đ): Xem hình vẽ, cho biết
Tính số đo các góc: ,
Câu 2 (2.5đ): Cho (MNP.
a, Qua đỉnh M, hãy vẽ đường thẳng song song với NP; qua đỉnh P , hãy vẽ đường thẳng song song với NM.
b, Hai đường thẳng vừa vẽ cắt nhau tại Q. Nêu tên hai cặp góc bằng nhau trong hình . Vì sao ?

Câu 3 (1đ): Trong hình bên, biết: =1150, =650, =900.
Xét xem x và z có vuông góc với nhau không?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm (3 đ):
Câu 1: C Câu 2: D Câu 3:
II. Tự luận (7 đ):
Câu 1 (2.5 đ):
Vì nên a // b 0.5 đ
a, – (, kề bù) 0.5 đ
( = 1800 – 700 = 1100 0.25 đ
– = 1100 (so le trong) 0.25 đ
– (đồng vị) 0.25 đ
b, – = 700 (đồng vị) 0.25 đ
– = 700 (đồng vị) 0.25 đ
– = 1100 (đồng vị) 0.25 đ

Câu 2 (2.5 đ):
a, Vẽ hình đúng 1 đ
b, Hai cặp góc bằng nhau:
(Nêu được mỗi cặp góc đúng 0.75 đ)
VD:
Vì MQ // NP nên:
– (So le trong) 0.75 đ
– (So le trong) 0.75 đ

Câu 3 (2 đ):
Ta có là hai góc trong cùng phía 0.25 đ
= 1150 + 650 = 1800 nên x // y 0.75 đ
z ( y ( z ( x 0.75 đ

Ma trận đề kiểm tra.

Mức độ

Nội dung

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Hỏi và đáp