kt chuong I (có đáp án, ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kt chuong I (có đáp án, ma trận), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 10- Tiết 19 KIỂM TRA CHƯƠNG I
Ngày soạn:
Ngày dạy:
A>MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc:Kieåm tra laïi vieäc naém vöõng vaø vaän duïng kieán thöùc cuûa hoïc sinh ôû chöông I.
Kó naêng:Reøn luyeän kæ naêng giaûi toaùn.
Thaùi ñoä:Ñaùnh giaù möùc ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh,reøn luyeän tính ñoäc laäp, nghieâm tuùc trong kieåm tra.
B>MA TRAÄN:

Caùc caäp ñoä tö duy
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng
1c

0,25ñ

1c

0,25ñ
1c

2,5ñ

1c

1,0ñ
4c

Tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn
6c

1.5ñ

1c

0,25ñ

1c

1.0đ
8c

2,75ñ

Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø goùc trong tam giaùc vuoâng
1c

0,25ñ

2c

0,5ñ
1c

1,5ñ

1c

1,0ñ
5c

3,25ñ

Toång
8c
2 ñ
6c
5 ñ
3c
3.0ñ
12c
10ñ

C>ÑEÀ:
I/ TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñieåm)
Em haõy khoanh troøn vaøo moät trong caùc chöõ caùi A, B, C, D ñöùng tröôùc caâu maø em cho laø ñuùng
1/ Treân hình 1, x baèng:
A. x = 1 B. x = 2 Hình 1
C. x = 3 D. x = 4
2/ Treân hình 2, ta coù:
A. x = 9,6 vaø y = 5,4 B. x = 1,2 vaø y = 13,8 Hình 2
C. x = 10 vaø y = 5 D. x = 5,4 vaø y = 9,6

3/ Trong hình 3, ta coù:
sin ( = ?
A. B. C. D.
Hình 3
4/ Trong hình 4, ta coù: x = ?
A. 24 B. C. D. 6

5/ Cuõng ôû hình 4, ta coù: y = ?
A. 24 B. C. D. 6
Hình 4
6/ Giaù trò cuûa bieåu thöùc: sin 36o – cos 54o baèng:
A. 0 B. 1 C. 2sin 36o D. 2cos 54o
7/ Trong moät tam giaùc vuoâng. Bieát . Tính
A. B. C. D.
8/ Cho vuoâng taïi A, heä thöùc naøo khoâng ñuùng:
A. sin B = cos C B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B) D. sin C = cos (90o – B)
9/Đẳng thức nào sau đây không đúng :
A/ sin370 = cos530 B/ tg 300 cotg 300= 1
C/ D/ sin(+ cos(=1 Với ( là góc nhọn.
10/ Cho tam giác ABC vuông tại A , AC = 24 mm, . Kẻ đường cao AH. Độ dài đường AH là:
A/ 12mm B/ mm C/mm D/một đáp số khác.
11/ Cho biết tg = 1, vậy cotg là:
A/ 1 B/ 0,5 C/ 0,75 D/ 0,667
12/ Cho tam giác ABC vuông tại A, AB =20cm, BC =29cm, ta có tgB =
A/ B/ C/ D/
II/ TÖÏ LUAÄN: (7 ñieåm)
Bàí 1 :Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần (không sử dụng máy tính hoặc bảng số): tg250, cotg730, tg700, cotg220, cotg500. (1đ)
Baøi 2: (3,5 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, ñöôøng cao AH = 6 cm, HC = 8 cm.
a/ Tính ñoä daøi HB, BC, AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.