KT chương 3 toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chương 3 toán 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT 47:” KIỂM TRA CHƯƠNG III
II. MA TRẬN
1, MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Làm tròn điểm

Theo ma trận
Thang điểm 10

1/ Phương trình bậc nhất hai ẩn
20
2
40
1,5
1,5

2/ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
20
2
40
1,5
1,5

3/ Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
30
3
90
3,5
3,5

4/ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
30
3
90
3,5
3,5

100%

260
10.0
10.0

2, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
Cộng

1/ Phương trình bậc nhất hai ẩn
Nắm được và cho ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết kiểm tra nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1/2
1,0
10%
1/2 0,5
5%

1
1,5
15%

2/ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết số nghiệm của hệ phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%

1
1,5
15%

3/ Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Vận dụng được hai phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải hệ phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3,5
35%

1
3,5
35%

4/ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giải các bài tập

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3,5
35%

1
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1,5
15%
1
1,5
15%
2
7,0
70%

4
10
100%

3. BẢNG MÔ TẢ
Câu 1: Nắm được và cho ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
Câu 2: Biết số nghiệm của hệ phương trình
Câu 3: Vận dụng được hai phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải hệ
phương trình
Câu 4: Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giải các bài
tập

IV, ĐỀ BÀI

Câu 1. (1,5điểm)
1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hãy chỉ rõ các hệ số của nó?
a) 4x – 2y = 3; b) 2xy – 3 = 4x; c) 3×2 – 5y = 1
2. Hãy kiểm tra cặp số (2; ) có phải là 1 nghiệm của phương trình 4x – 2y = 3 không?
Câu 2. (2,0điểm). Không giải hệ, hãy cho biết mỗi hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm? Vì sao?
a) b)
Câu 3.(3,0điểm): Giải các hệ phương trình sau:

Câu 4.( 3,5 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Hai công nhân cùng làm một công việc thì 6 ngày xong. Nhưng nếu người thứ nhất làm 4 ngày rồi nghỉ, người thứ hai làm tiếp 6 ngày thì mới hoàn thành được công việc. Hỏi nếu làm một mình mỗi người làm xong công việc đó trong bao lâu.

Hỏi và đáp