KT chương 3 – Đại Số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chương 3 – Đại Số, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
TIẾT 50- TUẦN 24
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh về thu thập và xử lý số liệu, đánh giá kết quả điều tra; Biết đọc bảng tần số, đọc biểu đồ.
Kĩ năng:
Kĩ năng:
Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ và đánh giá kết quả điều tra.
Thái độ:
Nghiêm túc, biết liên hệ thực tiễn, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
MA TRẬN:

Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Tổng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1) Các khái niệm về thống kê: Số liệu, dấu hiệu, các giá trị……
Số câu
1

0.5
2

1
1

0.5

4

2

Điểm

2) Bảng tần số- Mốt
Số câu
1

0.5

2

2

3

2,5

Điểm

3)Số trung bình cộng
Số câu

1

0.5

1

2
2

2,5

Điểm

4)Biểu đồ – Nhận xét
Số câu

1

2,5

1

0,5
2

3

Điểm

Tổng số

2

1
2

1
2

1
3

4,5

2

2,5
11

10

D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1: 0,5 điểm
Câu 2: 0,5 điểm
Câu 3: 0,5 điểm
Câu 4: 0,5 điểm
II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm)
a)Dấu hiệu: 0,5 điểm
Số giá trị: 0,5 điểm
b)Bảng tần số: 2 điểm
Lập đúng các tích x.n và số TBC: 2 điểm
Mốt: 0,5 điểm
(x)
(n)
Các tích(x.n)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
8
12
9
4
2
2
6
12
20
48
84
72
36
20

N=45
:300

c)Vẽ đúng biểu đồ: 2 điểm
Nhận xét: 0,5 điểm

Họ tên : …………………………………… Thứ 5, ngày 27 tháng 01 năm 2011
Lớp :7A…_Trường THCS Ngô Gia Tự KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG III

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I. : (2 )
Câu 1(0,5đ): Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
a) Dấu hiệu điều tra là……………………………………………………………………………..
b) Tần số của một giá trị là……………………… của giá trị đó trong………………………
c) Tổng các tần số bằng …………………………………….
* Điểm bài thi môn toán học kỳ I năm học 2010-2011 của lớp 7A được biểu diễn
bởi biểu đồ sau. Dựa vào biểu đồ cho biết:
Câu 2(0,5đ): Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 9 B. 11 C. 7 D. 45

Câu 3(0,5đ): Mốt của dấu hiệu là:
A. n B. x C. 11 D. 5

* Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thôn được lập bởi bảng sau:
Số con (x)
0
1
2
3
4
N = 20

Tần số (n)
2
3
12
2
1

Câu 4(0,5đ):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.