KT – CHUONG 2 – DS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT – CHUONG 2 – DS9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: / / 2016
Họ và tên: ………………………………………………………………….Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút – CHƯƠNG II ( BÀI SỐ 3)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

I.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến ?
A. y = 2 – x.
B. .
C. .
D. y = 6 – 3(x – 1).

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến ?
A. y = x – 2.
B. .
C. .
D. y = 2 – 3(x + 1).

Câu 4. Cho hàm số , kết luận nào sau đây đúng ?
A. Hàm số luôn đồng biến .
B. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc toạ độ.

C. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm 8.
D. Đồ thị cắt trục tung tại điểm -4.

Câu 5. Cho hàm số y = (m – 1)x – 2 (m1), câu nào sai ?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung tại điểm -2 B. Hàm số đồng biến khi m >1.
C. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A (0; 2). D. Hàm số nghịch biến khi m < 1.
Câu 6. Cho hàm số y = 2x + 1, chọn câu trả lời đúng
A. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A(0; 1).
B. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.
C. Đồ thị hàm số luôn song song với đường thẳng y = 1 – x.
D. Điểm M(0; -1) luôn thuộc đồ thị hàm số.
Câu 7. Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = 1 – 2x ?
A. (-2; -3).
B. (-2; 5).
C. (0; 0).
D. (2; 5).

Câu 8. Các đường thẳng sau đây đường thẳng nào song song với đường thẳng y = 1 – 2x ?
A. y = 2x – 1.
B. y = 2 – x.
C. .
D. y = 1 + 2x.

Câu 9. Nếu hai đường thẳng y = -3x + 4 (d1) và y = (m+1)x + m (d2) song song với nhau thì m bằng
A. – 2.
B. 3.
C. – 4.
D. – 3.

Câu 10. Một đường thẳng đi qua điểm A(0; 4) và song song với đường thẳng x – 3y = 7 có phương trình là
A. .
B. y = – 3x + 4.
C. .
D. y = – 3x – 4.

II. TỰ LUẬN. ( 5điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số y = ( m – ).x + 3 và
y = (2 – m).x – 1 là hai đường thẳng cắt nhau ?
Bài 2. (2,0 điểm)
1) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ
(d1) : y = x + 2 và (d2) : y = 1 – 2x
2) Gọi giao điểm của đường thẳng (d1) và (d2) là điểm C. Tìm toạ độ của điểm C ( bằng phép tính)?
Bài 3. (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là (d)
1) Tính góc tạo bỡi đường thẳng (d) và trục Ox. ( làm tròn đến phút)
2) Viết phương trình của đường thẳng (d’) song song với đường thẳng (d) và đi qua điểm A(-1; 2)
Bài Làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: / / 2016
Họ và tên: ………………………………………………………………….Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút – CHƯƠNG II ( BÀI SỐ 3)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4

Hỏi và đáp