KT chuong 1 – Dai 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong 1 – Dai 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên………………………… Bài kiểm tra 45 phút
Lớp: 9…. Môn: Đại số 9 – Tiết: 18
Ngày kt: …/10/2012 – Ngày trả: …/10/ 2012

Đề số 1
I) Trắc nghiệm: (2 đ’) Lựa chọn phương án đúng nhất:
Câu 1: Nếu căn bậc hai số học của một số là 4 thì số đó là:
A. – 2 B. 2 C. 16 D. – 16
Câu 2: Căn bậc hai số học của (- 4là:
A. 4 B. – 4 C. – 4 và 4 D. 8
Câu3: có nghĩa khi:
A. x ≤ B. x ≥ C. x ≤ D. x ≥
Câu 4: Kết quả của phép tính: – là:
A. 2 B. – 2 C. – D.
Câu 5: Biểu thức có nghĩa khi:
A. x ≥ – 1 B. x ≤ -1 C. x ≠ – 1 D. với mọi x
Câu 6: Giá trị của biểu thức: bằng:
A. B. 1 C. 4 D. – 4
Câu 7: Khai phương tích 20.30.6 được:
A. 60 B. 120 C. 6 D. 36
Câu 8: Kết quả – bằng:
A. – 6B. – 2C. – 2 D. 2
II) : ( 8đ’)
Câu1: (4.5 điểm)Thực hiện phép tính:
a) – + 3 + b) (5 – 2) –
c) d)
Câu 2: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau
a/ b/
Câu 3: (1 điểm) So sánh hai số sau: a = 2 và b = 5 (không dùng máy tính bỏ túi)
Bài làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên………………………… Bài kiểm tra 45 phút
Lớp: 9…. Môn: Đại số 9 – Tiết: 18
Ngày kt: …/10/2012 – Ngày trả: …/10/ 2012

Đề số 2
I. Trắc nghiệm: (2đ’) Lựa chọn phương án đúng nhất:
Câu 1: Nếu căn bậc hai số học của một số là 9 thì số đó là:
A. – 3 B. 3 C. – 81 D. 81
Câu 2: Căn bậc hai số học của (- 9là:
A. – 9 B. 9 C. – 9 và 9 D. 81
Câu3: có nghĩa khi:
A. x ≤ B. x ≤ C. x ≥ D. x ≥
Câu 4: Kết quả của phép tính: – là:
A. – 2 B. 2 C. – D.
Câu 5: Biểu thức có nghĩa khi:
A. x ≥ 1 B. x ≤ 1 C. x ≠ 1 D. với mọi x
Câu 6: Giá trị của biểu thức: bằng:
A. B. C. 4 D. – 4
Câu 7: Khai phương tích 2.30.60 được:
A. 6 B. 120 C. 60 D. 36
Câu 8: Kết quả bằng:
A. – 6B. – 2C. – 2 D. 2

II) : ( 8 đ’)
Câu1: (4,5 điểm)Thực hiện phép tính:
a) – + 3 + b) (5 – 2) –
c) d)
Câu 2: (2,5điểm) Giải các phương trình sau
a/ b/
Câu 3: (1 điểm) So sánh hai số sau: a = 7 –2và b = 4 (không dùng máy tính bỏ túi)
Bài làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên………………………… Bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.