KT chuogn III dai 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chuogn III dai 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 7
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ , ngày tháng 02 năm 2010
Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau để được phát biểu đúng?
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số …………………. trong bảng “tần số”.
Số lần xuất hiện của mỗi giá trụ trong dãy giá trị của dấu hiệu là ………… của giá trị đó.
Câu 2: Số con trong 10 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau:
Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số con
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3

Chọn đáp án đúng:
a) Dấu hiệu điều tra là:
A. Số gia đình trong tổ dân cư B. Số con trong mỗi gia đình
C. Số người trong mỗi gia đình D. Tổng số con của 10 gia đình
b) Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
d) Giá trị có tần số lớn nhất là:
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3
Câu 3: Điểm kiểm tra toán học kì I của học sinh lớp 7B được cho bởi bảng sau:
Số TT
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Số con
1
2
5
8
9
7
5
2
1

Chọn đáp án đúng:
a) Tần số của giá trị x = 6 của dấu hiệu là:
A. 9 B. 5 C. 8 D. 2
b) Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 7
d) Mốt của dấu hiệu là:
A. 10 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 4. Sử dụng bảng “tần số” ở câu 3, cho biết trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?
a) Số trung bình cộng của dấu hiệu là = 6
b) Số trung bình cộng của dấu hiệu là 6.
II – Tự luận: (7 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
Lập bảng “tần số” và nhận xét?
Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Tìm mốt của dấu hiệu?
Dựng biểu đồ đoạn thẳng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.