KT C4 DS 9, 50% trac nghiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT C4 DS 9, 50% trac nghiem, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hàm số
y = ax2 (a≠0). Tính chất, đồ thị
– Biết được điểm thuộc hoặc không thuộc đồ thị hàm số y = ax2
– Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

2. Phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn

– Nhận ra và xác định được các hệ số, biệt thức của phương trình bậc hai một ẩn.
– Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
– Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó (nếu phương trình có nghiệm(.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1,5
15%

4
2,5
25%

3. Hệ thức
Vi-ét và ứng dụng

– Vận dụng được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

2
1
10%

4. Phương trình quy về phương trình bậc hai

– Giải được các phương trình quy về phương trình bậc hai (Phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích).

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,5
25%

2
2,5
25%

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình để giải các bài toán đơn giản

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3
30%

1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%

2
1
10%
5
7
70%

11
10
100%

2. Nội dung đề kiểm tra.Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2015-2016
Họ và tên: ………………………………………………lớp…………Ngày kiểm tra……/04/2016
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT ( BÀI SỐ 4)
Điểm

Lời phê của Giáo Viên

I. TRẮC NGHIỆM. ( 5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trả lời

Câu 1. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?
A. ( 2;2) B. (-2;2) C. (2;-2) D. (2;1)
Câu 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của hàm số y = 3×2 ?
A. Hàm số đồng biến khi x 0.
B. Hàm số nghịch biến khi x 0.
C. Hàm số đồng biến với mọi x thuộc R
D. Hàm số nghịch biến với mọi x thuộc R
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?
A. B.
C. D.
Câu 4. Nghiệm của phương trình x2 -3x – 4 = 0 là.
A. x1 = -1; x2 = 4 B. x1 = 1; x2 = 4 C. x1 = -1; x2 = -4 D. x1 = 1; x2 = -4
Câu 5. Giá trị của hàm số y =x2 , tại x = – 4 là:
A. 4 B. – 4 C. 8 D. – 8
Câu 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.