kt c3 ds7 hot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kt c3 ds7 hot, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 8 / 2 / 2013
Tiết 50
Bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG III

I-MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1-Kiến thức :
HS kiểm tra các kiến thức về dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu , tần số , số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu, vẽ biểu đồ đoạn thẳng
2-Kỹù năng :
Kiểm tra kỹ năng xác định dấu hiệu điều tra, tìm số các giá trị, lập bảng tần số, tìm số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu, và vẽ biểu đồ đoạn thẳng
3-Thái độ : Giáo dục ý thức tự giác, tinh thần vượt khó.
II. MA ĐỀ
độ

Tên
đề
(dung,
)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

độ
độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê, tần số
Dựa vào khái niệm xác định được bảng thống kê số liệu, “tần số”, số các giá trị, các giá trị khác nhau, đơn vị điều tra
Dựa vào khái niệm xác định được dấu hiệu thống kê

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
8

40%
1
0,5 đ
5%

1
0,5đ
5%

10

50%

Bảng
“tần số”

xác định được mốt của dấu hiệu
Lập được bảng “tần số” dựa trên cách lập bảng “tần số” đã học; dựa vào bảng “tần số” rút ra nhận xét
Tìm được tần số trong bảng tần số dựa vào các yêu cầu của đề bài

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 đ
5%

2
1,5đ
15%

1
1 đ
10%
4

30%

Số trung bình cộng, Biểu đồ đoạn thẳng.

Vận dụng được công thức tính được kết quả số trung bình cộng một cách chính xác. Vận dụng được cách vẽ biểu đồ, vẽ được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 đ
5%
2
1,5đ
15%

3

20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8

40%
1
0,5 đ
5%
1
0,5 đ
5%
1
0,5 đ
5%
1
0,5 đ
5%
4

30%

1
1 đ
10%
8
10đ 100%

III-ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ 1
A-TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Bài 1: Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Câu 1: Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5
Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 7 B. 20 C. 10 D. một kết quả khác
Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. một kết quả khác
Câu 4: Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 5: Số trung bình cộng là:
A. 7,82 B. 7,55 C. 8,25 D. 7,65
Câu 6: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 10 C. 20 D. 7
Bài 2: Số cân nặng của 20 bạn HS lớp 7A được ghi lại như sau (tính tròn kg)
32 36 30 32 36 28 30 31 28 32
32 30 32 31 45 28 31 31 32 31
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?
A. 5 B. 10 C. 20 D. 6
Câu 2: Người nhẹ nhất là bao nhiêu? Người nặng nhất là bao nhiêu?
A. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 36 kg
B. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 45 kg
C. Người nhẹ nhất là 25 kg; người nặng nhất là 36 kg
D. Người nhẹ nhất là 30 kg; người nặng nhất là 45 kg
Câu 3: Số

Hỏi và đáp