kt c2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt c2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
Môn: Toán lớp 6 – Tiết PPCT: Số học tiết 68

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

T.N
T.L
T.N
T.L
T.N
T.L

Tập hợp các số nguyên
1
0,5

1
0,5

1
0,5
1
0,5
4
2 đ

Các phép toán với số nguyên, tính chất của các phép toán với số nguyên
2
1
1
1

1
1,5

1
0,5
5
4 đ

Quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế
1
0,5

1
1

1
0,5
4
2 đ

Bội và ước của một số nguyên

1
1

1
1
2
2 đ

TỔNG


0,5đ
3,5 đ
0,5đ
2,5 đ
10 đ

3 đ
4 đ
3 đ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn Số học Lớp 6, tiết 68
NĂM HỌC 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI
I- TRẮC NGHIỆM (3đ) Chọn đáp án đúng trong các khẳng định sau:
Câu 1. Bỏ ngoặc biểu thức (-5 + 3) – (6 – 9) ta được:
A. 5 + 3 + 6 + 9
B. – 5 + 3 + 6 – 9
C. – 5 + 3 – 6 + 9
D. – 5 + 3 +6 + 9

Câu 2: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a luôn:
A. Bằng 0 B. Lớn hơn 0 C. Nhỏ hơn 0 D. Lớn hơn hoặc bằng 0.
Câu3. Kết quả tìm x từ đẳng thức – 6. x = – 18 là:
A. – 4
B. 4
C. 3
D. – 3

Câu 4.Cho a là số nguyên không âm khi đó:
A. a là số tự nhiên khác 0
B. – a là số nguyên dương

C. a cũng là số tự nhiên
D. a không là số tự nhiên

Câu 5. Cho tập hợp M = x ( Z / – 4< x < 5 khi đó:
A. x = – 4; -3;- 2;- 1; 0; 1; 2; 3; 4; 5
B. Tổng các số nguyên x bằng 5

.C. x = -3;- 2;- 1; 1; 2; 3; 4;
D. Tổng các số nguyên x bằng 4

Câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
B. Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương.
C. Lũy thừa “lẻ” của một số nguyên âm là một số nguyên âm.
D. Tích của “chẵn” số âm là số dương.
II- TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1:(2đ) Tính:
a/ 7 – 17 + 5
b/ 200 – (- 100) – (- 50) + (- 350)

c/ (- 3) .(- 5)2. 2
d/ – 17.(13 + 45) + 13.(17 – 45)

Câu 2:(2đ) Tìm x ( Z, biết:
a/ x – 3 = – 7
b/ – 3x – 5 = 22

c/ – 3.(x + 1( = – 9
d/ 2(x – 1) – 5 = x + 4.(- 1)101

Câu 3:(1đ) a) Tìm các ước của (-8).
b) Tìm năm bội của (-6).
Câu 4: (1đ)
Tính giá trị của biểu thức: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).x với x = 10
Câu 5:(1đ):
Tìm số nguyên n để 2n + 6 chia hết cho n + 1.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn Số học Lớp 6, tiết 68
NĂM HỌC 2009 – 2010
Ghi chú: Đáp án chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài.Bài làm của HS yêu phải chi tiết, lập luận phải chặt chẽ hợp logic. Nếu HS giải cách khác đúng thì chấm điểm tương ứng từng phần.

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.