KT 45′ số học 6 tiết 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 45′ số học 6 tiết 39, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A. : (2 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
1. Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của 804 là:
A. 22.3.7 B. 3.4.67 C. 22.3.67 D. 3.4.7
2. Câu nào sau đây sai?
A. Số 2 là số nguyên tố.
B. Có 4 số nguyên tố bé hơn 10.
C. Số 1 chỉ có một ước số.
D. 1 số không phải là số nguyên tố thì nó phải là hợp số.
3. Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?
A. 250 B. 315 C. 417 D. 2006
4. nào đây là đúng:
A. 4 ( 20; 30) B. 6 ( 12; 18)
C. 80 BC ( 20; 30) D. 12 BC ( 4; 6; 8)
Bài 2: (1 điểm) Cho các tập hợp: A = 3; 7; B = 1; 3; 7
a) Điền các kí hiệu , , ( vào ô trống:
7 A; 1 A; A B
b) Số phần tử của tập hợp B là: ………………………
B. : (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Bài 2: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
2x – 3 = 15
3. 2x + 25 = 72
Bài 3: (2 điểm) Tìm:
a) (30, 45) b) BCNN (30, 45).
Bài 4: (2 điểm) Một thúng trứng vịt có khoảng 150 đến 200 trứng. Nếu đếm từng chục (10 trứng) thì vừa hết, nếu đếm từng tá (12 trứng) thì cũng vừa hết. Hỏi số trứng vịt có trong thúng?

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2010
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A. : (2 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
1. Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của 804 là:
A. 22.3.7 B. 22.3.67 C. 3.4.67 D. 3.4.7
2. Câu nào sau đây sai?
A. Những không phải là số nguyên tố thì nó phải là hợp số.
B. Có 4 số nguyên tố bé hơn 10.
C. Số 1 chỉ có một ước số.
D. Số 2 là số nguyên tố.
3. Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?
A. 250 B. 2006 C. 417 D. 315
4. nào đây là đúng:
A. 4 ( 20; 30) B. 6 ( 12; 18)
C. 12 BC ( 4; 6; 8) D. 80 BC ( 20; 30)
Bài 2: (1 điểm) Cho các tập hợp: A = 2; 9; B = 2; 5; 9
a) Điền các kí hiệu , , ( vào ô trống:
5 A; 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.