KT 45′ Số học 6-BS1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 45′ Số học 6-BS1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:………………………..
Môn: số học 6 – Bài số: 1 – Đề 05

Điểm Lời fê của Thầy, Cô giáo

Đề bài
Câu1. (2 điểm)
a, Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 10.
b, Điền kí hiệu , vào ô trống: 3A; 5A
Câu 2. (2 điểm) Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa
a, 33 . 34 b, 65 : 63
Câu 3. (3 điểm) Tính nhanh:
a, 13 + 186 + 87 b, 2.4.5.13.25 c, 29.75 + 29.25
Câu 4. (2 điểm) Tính
a, 3.23 + 18: 32 – 6 b, 2.(5.42 – 18)
Câu 5.(1 điểm): Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?
Bài làm

Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:………………………..
Môn: số học 6 – Bài số: 1 – Đề 06

Điểm Lời fê của Thầy, Cô giáo

Đề bài
Câu1. (2 điểm)
a, Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 7 và nhỏ hơn 12.
b, Điền kí hiệu , vào ô trống: 9A; 5A
Câu 2. (2 điểm) Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa
a, 73 . 72 b, 56 : 54
Câu 3. (3 điểm) Tính nhanh:
a, 12 + 187 + 88 b, 2.4.17.25.5 c, 31.65 + 31.35
Câu 4. (2 điểm) Tính
a, 2.32 + 16 : 23 – 6 b, 2.(4.52 – 18)
Câu 5.(1 điểm): Năm bình thường (không nhuận) có bao nhiêu ngày? Gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?
Bài làm

đáp án đề 05

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC
Năm học: 2010 – 2011

Câu
Đáp án
Điểm

1.a
A =
Hoặc A =
1,0

1.b
3 A
0,5

5A
0,5

2.a
33 . 34 = 33+4 = 37
1,0

2.b
65 : 63 = 65-3 = 62
1,0

3.a
13 + 186 + 87 = (13 + 87) + 186
0,5

= 100 + 186
0,25

= 286
0,25

3.b
2.4.5.13.25 = (2.5).(4.25).13
0,5

= 10.100.13 = 1000.13
0,25

= 13000
0,25

3.c
29.75 + 29.25 = 29.(75 + 25)
0,5

= 29.100
0,25

= 2900
0,25

4.a
3.23 + 18: 32 – 6 = 3.8 + 18: 9 -6
0,25

= 24 + 2 – 6
0,25

= 26 – 6
0,25

= 20
0,25

4.b
2.(5.42 – 18) = 2.(5.16 – 18)
0,25

= 2.(80 – 18)
0,25

= 2.62
0,25

= 144
0,25

5
Năm nhuận có 366 ngày, vì 366 = 7.52 + 2
0,5

Vậy năm nhuận có 52 tuần và còn dư 2 ngày
0,5

Ghi chú: – Giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo

Hỏi và đáp