KT 1TIET T6(09-10) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 1TIET T6(09-10), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6/…… – Số: …….. Môn: Toán 6
Đề: 1
Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I/. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (4 điểm).
Câu 1: Cho tập hợp E = 1; 2; 3 trong các cách viết sau cách viết nào đúng?
a) 1 E; b) 1 E; c) 3 E; d) 2;3 = E
Câu 2: Tập hợp H = x N/ x ≤ 10 có bao nhiêu phần tử?
a) Tập hợp H có 1 phần tử. c) Tập hợp H có 10 phần tử.
b) Tập hợp H có 2 phần tử. d) Tập hợp H có 11 phần tử.
Câu 3: Trong các câu sau câu nào đúng?
a) 23 . 24 = 212 b) 23 . 24 = 412
c) 23 . 24 = 27 d) 23 . 24 = 47
Câu 4: 108 : 102 bằng:
a) 104 b) 106 c) 108 d) 16
Câu 5: 25 bằng
a) 10 b) 7 c) 32 d) 25
Câu 6: Tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần tử.
a) Một phần tử. b) Hai phần tử.
c) Mười phần tử. d) Vô số phần tử.
Câu 7: 106 bằng:
a) 60 b) 16 c) 1000000 d) 6000000
Câu 8: a6: a (a ( 0) bằng:
a) a6 b) a5 c) a d) 1
II/. Tự luận: (6 điểm).
Bài 1:Thực hiện phép tính: (3 điểm).
a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52
b) 80 – [130 – (12 – 4)2]
Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết: (2 điểm).
a) 12x – 33 = 32 . 33
b) 2436 : x = 12
Bài 3: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: (1 điểm).
a) 35 . 45 b) 85 . 23
Bài làm:

Họ và tên: ……………………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6/…… – Số: …….. Môn: Toán 6
Đề: 2
Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I/. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (4 điểm).
Câu 1: Cho tập hợp E = 1; 2; 3 trong các cách viết sau cách viết nào đúng?
a) 1 E; b) 3 E; c) 1 E; d) 2;3 = E
Câu 2: Tập hợp H = x N/ x ≤ 9 có bao nhiêu phần tử?
a) Tập hợp H có 1 phần tử. c) Tập hợp H có 10 phần tử.
b) Tập hợp H có 2 phần tử. d) Tập hợp H có 11 phần tử.
Câu 3: Trong các câu sau câu nào đúng?
a) 23 . 24 = 212 b) 23 . 24 = 412
c) 23 . 24 = 47 d) 23 . 24 = 27
Câu 4: 108 : 104 bằng:
a) 102 b)104 c) 108 d) 14
Câu 5: 25 bằng
a) 10 b) 7 c) 32 d) 25
Câu 6: Tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần tử.
a) Một phần tử. b) Hai phần tử.
c) Mười phần tử. d) Vô số phần tử.
Câu 7: 104 bằng:
a) 40 b) 14 d) 60000 c) 10000
Câu 8: a9: a (a ( 0) bằng:
a) a9 b) a8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.