KT 1T DS 9 CHUONG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 1T DS 9 CHUONG I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ TÊN:………………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP :9… Môn: Đại
Điểm
Lời phê của giáo viên

I /PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: số 4 có căn bậc hai số học là :
A/ 2 B/16 C /-2 D / 2
Câu 2: Biểu thức khử mẫu ta được :
A/ B/ C/ 3 D/
Câu 3: phương trình có nghiệm là:
A/ B/ 4 C/ D/ 4
Câu 4: điều kiện xác định của là :
A/ x0 B/ x2 C/x2 D/ x-2
Câu 5/ biểu thức có giá trị là:
A/ -3 B/ +3 C/3- D/3
Câu 6 /biểu thức có giá trị là:
A/ B/0,56 C/ D/
Câu 7 : Rút gọn :được :
A/a2 B/ C/a2 D/- a2
Câu 8: so sánh 2và 3 ta được
A/23 B/2=3 C/23
II PHẦN TỰ LUẬN ( 6 đ)
Câu 9: chứng minh :
Câu 10: Rút gọn : (oa4;9)
Câu 11: Tìm x biết : =2
Câu 12: Thực hiện phép tính sau

HỌ TÊN:………………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP :9… Môn: Đại số
Điểm
Lời phê của giáo viên

I /PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: so sánh 2và 3 ta được
A/23 B/2=3 C/23:
Câu 2: điều kiện xác định của là :
A/ x0 B/ x – C/x2 D/ x-2
Câu 3 /: Rút gọn :được :
A/ 2a2 b |a-b| B/ C/.a2 D/ 2b|a-b|
Câu 4: Gía trị của biểu thức là
A/ -1 B/ 1+ C/ 1- D/-1
Câu 5: Biểu thức khử mẫu ta được :
A/ B/ C/ 10 D/
Câu 6: phương trình có nghiệm là:
A/ B/ 3 C/ 3 D/ 9
Câu 7: biểu thức có giá trị là:
A/ B/0,22 C/ D/đáp số khác
Câu 8: Tìm một số biết căn bậc hai số học của nó là 4:
A/ 2 B/16 C /-2 D / 2
II PHẦN TỰ LUẬN ( 6 đ)
Câu 9/ chứng minh :
Câu 10/ Rút gọn : (oa1;4)
Câu 11/ Tìm x biết :
Câu 12: Cho M =
Rút gọn M và tính giá trị nhỏ nhất của nó

HỌ TÊN:………………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP :9… Môn: Đại số

Điểm
Lời phê của giáo viên

I /PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: phương trình có nghiệm là:
A/ B/ 4 C/ D/ 4
Câu 2: biểu thức có giá trị là:
A/ -3 B/ +3 C/3- D/3
Câu 3: số 4 có căn bậc hai số học là :
A/ 2 B/16 C /-2 D / 2
Câu 4: điều kiện xác định của là :
A/ x0 B/ x2 C/x2 D/ x-2
Câu 5/ Biểu thức khử mẫu ta được :
A/ B/ C/ 5 D/
Câu 6 / so sánh 2và 6 ta được
A/26 B/2=6 C/26

Hỏi và đáp