KT 15P TOÁN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 15P TOÁN 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD CAI LẬY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thanh Hòa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………………..oOo…………………………..
ĐỀ KIỂM TRA 15P
Môn : ĐẠI SỐ
Chọn câu trả lời đúng :
Câu 1 : Kết quả của phép tính 35.34=
a/320 b/920 c/39 d/320
Câu 2: Kết quả của phép tính 1002 : 252 là :
a/4 b/8 c/16 d/32
Câu 3: Giá trị x trong biểu thức x2 : 2 = 8 là :
a/ 2 b/- 2 c/4 d/5
Câu 4 : Cho hai số hữu tỉ x= và y=.Câu nào trong các câu trả lời sau đúng
a/xy d/Một kết quả khác
Câu 5: kết quả nào sau đây sai:
a/Q b/-5 Z c/ Q d/ 0 Q
Câu 6: Trong các khẳng định sau ,khẳng định nào sai ?
a/Nếu a là số tự nhiên thì a là số nguyên .
b/ Nếu a là số nguyên thì a là số hữu tỉ .
c/ Số 0 là số nguyên âm và cũng là số nguyên dương.
d/ Cả a,b đều sai.
Câu 7 : Nếu 2x + = – 2 thì giá trị của x là :
a/ b/ c/ d/ Một kết quả khác
Câu 8 : Giá trị của y trong biểu thức – là :
a/ -3,5 b/ 3,5 c/3 d/4
Câu 9
: Nối cộtA với cột B cho phù hợp
A
B

1 /
a/ xn : yn

2 /
b/ xm.n

3/
c/ xm+n

4/xm . xn =
d/

5/ xm : xn =
e/

6/ (xm)n =
f/xm.yn

7 / (x.y)n =
g /x m – n

8 / (x : y )n =
h/ xn

9 / =

Đáp án :
Câu
Kết quả
Điểm

1
C
0,5

2
C
1

3
C
1

4
A
0,5

5
C
0,5

6
C
0,5

7
C
1

8
A
1

Câu 9 : 1+e , 3+d , 4+c , 5+g , 6+b , 7+f , 8+a , 9+h ( mỗi ý đúng 0,5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.