KT 15P CIV DS 20 CÂU TRAC NGHIEM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 15P CIV DS 20 CÂU TRAC NGHIEM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vân Khánh Đông KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 7A….. Môn: Đại số (Đề 01)
Họ tên: …………………………………..………………… Ngày kiểm tra: …………/…………/ /2010

Điểm
Nhận xét

Câu 1: Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn.

Câu
Đúng
Sai

1) là đơn thức

2) là đơn thức bậc 5

3) 0,3x5y7 và 0,3x7y5 là hai đơn thức đồng dạng

4) Đa thức x3 – 3×2 – 2 có hệ số tự do là 2

5) Hai đơn thức 2xy2 v 2x2y là đồng dạng

6) 3×2 – xy là đa thức bậc 2

7) Cho A=x + y v B=x – y thì A + B = 2x + 2y

Trong các câu từ câu 2 đến câu 12 mỗi câu có bốn lựa chọn A, B, C, D, Em hãy khoanh tròn một lựa chọn đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 2: Giá trị của biểu thức x2y tại x = -4 và y = 3 là :
A. -48; B. 144; C. -24 ; D. 48;
Câu 3: Tích (-2x2yz).(-3xy3z) có kết quả là:
A. -6x3y4z2 ; B. 6x3y4z2 ; C. -5x3y4z2 ; D. 6x9y3z.
Câu 4: Đa thức 7x2y5 –6 xy4 + 4×6 + 1 có hệ số cao nhất là:
A 7; B. 6; C. 4; D. 1;
Câu 5: Các số nào sau đây là nghiệm của đa thức x2 – 3x + 2
A -1 và 1; B. 2 và -1; C. 1 và 2; D. 1 và 0;
Câu 6: Bậc của đơn thức 5x2y3z l:
A. 3 ; B. 6 ; C. 2 ; D. 5
Câu 7:. Tích của hai đơn thức: – 2xy2 v 4x2y2 l:
A. 8x2y4 ; B. – 8x2y4 ; C. 8x3y2 ; D. – 8x3y4
Câu 8: Gi trị của biểu thức: x2 – 2x + 2 tại x = 1 l:
A. 2 ; B. 1 ; C. – 2 ; D. 3
Câu 9: Nghiệm của đa thức: P(x) = 4x – 8 là:
A. 2 ; B. 4 ; C. 1 ; D. 8
Câu 10: Giá trị của biểu thức P = x2y3+ 2×3 – y2  tại x = -1; y =2 là
A 2 B 4 C 6 D 8
Câu 11 Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = 2×3 – 4×2 – 8x + 16
A 0 B -1 C -2 D -3
Câu 12: Hệ số cao nhất của đa thức 2×3 – 4×2 – 8x + 16 là:
A 2 B 3 C -8 D 16
Câu 13: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
a/ Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là ………………………… của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
b/ Nếu tại x = a, đa thức p(x) có ……………………… thì ta nĩi a (hoặc x = a) l một nghiệm của đa thức đó.

Hỏi và đáp