KT 15P CIII HH 20 CÂU TRAC NGHIEM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT 15P CIII HH 20 CÂU TRAC NGHIEM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vân Khánh Đông KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 7A….. Môn: Hình Học (Đề 01)
Họ tên: …………………………………..………………… Ngày kiểm tra: …………/…………/ /2010
Điểm
Nhận xét

Trong các câu từ câu 2 đến câu 12 mỗi câu có bốn lựa chọn A, B, C, D, Em hãy khoanh tròn một lựa chọn đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Cho tam giác ABC có Â = 80 0 , = 700 , thì ta có
A. AB > AC. B. AB < AC. C. BC< AB. D. BC< AC.
Câu 2: Bộ ba số đo nào dưới đây không thể là chiều dài ba cạnh của một tam giác ;
A. 8cm; 10 cm; 8 cm; B. 4 cm; 9 cm; 3 cm;
C. 5 cm; 5 cm ; 8 cm; D. 3 cm; 5 cm; 7 cm .
Câu 3: Bộ ba số đo nào dưới đây có thể là chiều dài ba cạnh của một tam giác vuông:
A. 6cm; 7cm; 10 cm; B. 6cm; 7cm; 11 cm;
C. 6cm; 8cm; 11 cm. D. 6cm; ; 10cm;
Câu 4:Cho tam giác ABC biết góc A =600 ; góc B = 1000 .So sánh các cạnh của tam giác là:
A. AC>BC > AB ; B.AB >BC >AC ;
C. BC >AC >AB ; D. AC >AB >BC;
Câu 5: Cho có AC= 1cm ,BC = 7 cm . Độ dài cạnh AB là:
A. 10 cm; B.7 cm ; C. 20 cm ; D. Một kết quả khác;
Câu 6:Cho vuông tại A. Biết AB = 8 cm , BC = 10 cm ; Số đo cạnh AC bằng:
A. 6 cm ; B.12 cm ; C. 20 cm ; D. Một kết quả khác;
Câu 7: Cho cân tại A, có góc A bằng 1000. Tính góc B?
A. 450 ; B.400 ; C. 500 ; D. Một kết quả khác;
Câu 8: Cho tam giác ABC có AM, BN là hai đường trung tuyến , G là giao điểm của AM và BN thì ta có :
A. AG = 2 GM. B. GM = AM. C. GB = BN. D. GN = GB.
Câu 9: Cho tam giác ABC cân tại A ; BC = 8cm. Đường trung tuyến AM = 3cm, thì số đo AB là :
A. 4cm. B. 5cm. C. 6cm. D. 7cm;
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:
Cho tam giác ABC có AB = 5 cm; AC = 10 cm; BC = 8 cm thì:
A. B. C. D.
Câu 11: Cho EFH, Biết rằng EF = 5cm, FH = 8cm; EH = 9cm. Ta có:
A. B.
C. D.
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng:
Cho (SPQ, Biết Ta có:
A. SQ < PQ < SP B. SQ < SP < PQ
C. SQ >PQ > SP D. PQ < SP < SQ
Câu 13: Chọn câu trả lời đúng:
Cho (KLH có . Vẽ LI ( LH (I ( KH). Ta có:
A. LK >LH B.
C. IK >IH D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng:
Cho (ABC, M là điểm trên cạnh BC và . Vẽ BH ( AM (H ( AM), CK ( AM (K ( AM). Chứng minh được
A. BH + CK >BC B. BH + CK = BC
C. BH + CK < BC D. BH + CK ( BC
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng.
Tam giác cân có độ dài hai cạnh là 7cm và 3cm thì chu vi của ( là
A. 17cm B. 13cm
C. Cả a, b đều đúng D. Cả a, b đều sai
Câu 16 : Chọn câu trả lời đúng:
Cho tam giác ABC cân tại A, AH là đường phân giác, Biết AB = 10cm, BC = 16cm, G là trọng tâm của tam giác ABC. Ta có:
A. AG = 4cm B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.