KT 15P CIII DS 20 CÂU TRAC NGHIEM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT 15P CIII DS 20 CÂU TRAC NGHIEM, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vân Khánh Đông KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 7A….. Môn: Đại số (Đề 01)
Họ tên: …………………………………..……………………… Ngày kiểm tra: …………/…………/ /2010

Điểm
Nhận xét

Câu 1: Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
a) Tần số của một giá trị là………………………… của giá trị đó trong…………………………………….
b) Tổng các tần số bằng ……………………………………………………………….
c) Dấu hiệu điều tra là…………………………………………………………………..
Câu 2: Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai (n)
6
12
3
6
5
4
2
2
5

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a) Dấu hiệu là:
A. Các bài văn; B. Số từ dùng sai;
C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7;
D. Thống kê số từ dùng sai
b) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36; B. 45; C. 38; D. 50;
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8; B. 45; C. 9; D. 6;
d) Mốt của dấu hiệu là :
A.12; B. 8; C. 0 và 3 ; D. 1;
e) Tổng các giá trị của dấu hiệu là:
A. 45 ; B. 148; C. 142; D. Một đáp số khác
g) Số trung bình cộng của dấu hiệu là: (Làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 3; B. 2; C. 4; D. Một đáp số khác;
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng
Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu
Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu.
Cả A; B đều sai; D.Cả A; B đều đúng;
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng
Tần số của một giá trị là một giá trị của dấu hiệu.
Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê.
Cả A; B đều sai; D. Cả A; B đều đúng
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng
Số trung bình
Không được dùng làm đại diện cho dấu hiệu; B. Được dùng làm đại diện cho dấu hiệu;
C. Không dùng để so sánh các dấu hiệu cùng loại; D. Cả A; B; C đều sai
Biểu đồ ghi điểm bài kiểm tra Toán 1 tiết của các học sinh trong một lớp như sau:

Câu 6: Điểm trung bình của bài kiểm tra Toán là
A. 6,5; B. 6,6 ; C. 6,8; D. 6,9;
Câu 7: Số mốt của điểm bài kiểm tra Toán là:
A. 7 ; B. 8; C. 9 ; D. 10;
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:
Hình 1 sau biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá. được thống kê từng năm, từ 1995 đến 1998 (đơn vị trục tung:1000ha)

Trong các năm 1995, 1996; 1997; 1998 thì năm mà diện tích rừng bị tàn phá nhiều nhất là:
A. 1995 B.1998; C.1997 D.1996
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng
Trong các năm 1995; 1996; 1997; 1998 thì năm mà diện tích rừng bị phá ít nhất là:
A. 1995 B.1998; C.1997 D.1996
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:
Diện tích rừng bị phá năm 1995 là:
A. 5ha B.20ha; C.20.000ha D.15.000ha
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng nhất:
Diện tích rừng bị phá trong hai năm 1996 và 1998 thì năm 1998 nhiều hơn.
Diện tích rừng bị phá trong hai năm

Hỏi và đáp