KT 15′ so 6 tiet 15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 15′ so 6 tiet 15, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ , ngày tháng năm 2010
Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 15 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
1. Chọn đáp án sai:
A. 20100 = 1 B. 12010 = 1 C. 02010 = 0 D. 20101 = 20101
2. Tính (102008 + 102009) : 1102007. Kết quả đúng là:
A. 200 B. 50 C. 110 D. 100
3. Viết kết quả phép tính 64 . 63 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 61 B. 612 C. 127 D. 67.
4. Viết kết quả phép tính 89 . 8 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 810 B. 89 C. 88 D. 649.
5. Viết kết quả phép tính 108 . 102 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 1016 B. 1010 C. 106 D. 10010.
6. Viết kết quả phép tính 95 : 9 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 14 B. 15 C. 94 D. 95.
7. Viết kết quả phép tính 23 . 42 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 86 B. 65 C. 26 D. 27.
8. Số tự nhiên x thoả mãn (3x – 5) . 102000 = 102001 là:
A. x = 5 B. 3x = 5 C. x = 10 D. x = 1.
Bài 2: (4 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
Câu
Đúng
Sai

a) 82 = 16

e) 264 : 26 = 264

b) a3 = a . a . a

g) 65 : 23 = 32

c) 53 . 54 = 57

h) 158 : 154 = 154

d) 33 . 32 = 36

i) 7m : 7m = 70 = 1

Bài 3: Tính: (2 điểm)
a) 55 b) 92 . 90 c) 46 : 44 d) 128 . 122 : 129

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ , ngày tháng năm 2010
Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 15 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
1. Chọn đáp án sai:
A. 20100 = 1 B. 20101 = 20101 C. 02010 = 0 D. 12010 = 1
2. Tính (102008 + 102009) : 1102007. Kết quả đúng là:
A. 200 B. 50 C. 100 D. 110
3. Viết kết quả phép tính 64 . 63 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 61 B. 67 C. 127 D. 612.
4. Viết kết quả phép tính 89 . 8 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 649 B. 89 C. 88 D. 810.
5. Viết kết quả phép tính 108 . 102 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 1010 B. 1016 C. 106 D. 10010.
6. Viết kết quả phép tính 95 : 9 dưới dạng một luỹ thừa. Kết quả là:
A. 14 B. 15 C. 95

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.