kt 15′ so 2 hoc ki 2 (daiso) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt 15′ so 2 hoc ki 2 (daiso), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài kiểm tra 15 phút
Môn : Đại số
Họ và tên : …………………….…..
Lớp: ………………….. Bài số 4
Ngày kiểm tra …./ 4/2009
Đề bài:
I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
A. B. 0.x>0 C. 2×2 + 3 >0 D
Câu 2: Hình 1 biểu diễn nghiệm của bất phương trình
A. x+1 ( 7 B. x+1 ( 8 C. x+1 ( 7 D. x+1 ( 8

(////////////////////// (Hình 1)

Câu 3. Phép biến đổi sau nào sau đây đúng ?
A. 0,7 x >- 2,1 ( x > – 0, 3 B. 0,7x > – 2,1 ( x < – 3
C. 0,7 x >2,1 ( x > 3 C. 0,7 x >-2,1 ( x > – 3
Câu 4. Nếu x ( y và a < 0 thì
A. ax ay D. ax (ay
II. Phần tự luận (6 điểm)
Giải các bất phương trình sau
a) 2x + 5 >-3x – 15 b) 2x + 3 < 4x +7

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp