KT 15 PHUT CHƯƠNG I-DS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 15 PHUT CHƯƠNG I-DS, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng năm 2018

TRƯỜNG THCS
( Đề có 2 trang )
KIỂM TRA 15 PHÚT
CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 8

Họ tên :……………………………………………………… Lớp 8A : ……………….

Câu 1: Kết quả của phép nhân xy( x2 + x – 1) là:

A. x3y + x2y + xy; B. x3y – x2y – xy; C. x3y – x2y + xy; D. x3y + x2y – xy

Câu 2: Tích (x-2)(x-5) bằng

A. x2 + 7x + 10 B. x2 – 7x+10 C. x2 + 10 D. x2 – 3x+10

Câu 3: Kết quả của phép tính ( là :
A. B. C. D.

Câu 4 : Đa thức x2 + 4y2 – 4xy được phân tích thành

(x – 2y)(x+2y) B. – (x-2y)2 C. (x – 2y)2 D. (x+2y)2

Câu 5: Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4×2-2xy+y2) là :

A. 8×3-y3 B. 8×3+y3 C. x3- 8y3 D. 2×3-y3

Câu 6: Kết quả được viết dưới dạng tích của đa thức sau : 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3 là

A. (2×3 + y)3 B. (2x + y3)3 C. (2x + y)3 D. (2x – y)3

Câu 7: Kết quả được viết dưới dạng tích của đa thức sau : x3 – x2 + x – là:

A. x3 – B. (x – )3 C. (x3 + )3 D. x – ()3

Câu 8: Đa thức (x-4)2 +(x-4) được phân tích thành nhân tử là :

A. (x+4)(x+3) B. (x-4)(x-5) C. (x-4)(x-3) D. (x+4)(x-4)

Câu 9: Tính (7x+2y)2 +(7x-2y)2 -2( 49×2 -4y2)

A. 256×2 +16y2 B. 256×2 C. 4y2 D. 16y2

Câu 10: Đa thức: 4x(2y – z) +7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là :

A. (2y-z)(4x-7y) B. (2y-z)(4x+7y) C. (2y+z)(4x+7y) D. (2y+z)(4x-7y)

Câu 11: Giá trị của x thoả mãn 2x(x+3) +2(x+3) =0 là :

A. -3 hoặc 1 B. 3 hoặc 1 C. 3 hoặc -1 D. -3 hoặc -1

Câu 12: Đa thức 9×6 +24x3y2 +16y4 được phân tích thành nhân tử là :

A. (3y3-2×2)2 B. (3×3-4y2)2 C. (3×3+4y2)2 D. -(3×3+4y2)2

Câu 13: Giá trị của x thoả mãn (10x+9).x- (5x-1)(2x+3) =8 là

A. 1,25 B. 3 C. 1,5 D. -1,25

Câu 14: Tính và thu gọn : 3×2(3×2 – 2y2) – (3×2 – 2y2 )( 3×2+2y2 ) được kết quả là :

A. – 6x2y2+4y4 B. 6x2y2-4y4 C. -6x2y2-4y4 D. 18×4 -4y4

Câu 15: Đa thức – 8×3 +12x2y – 6xy2 +y3 được thu gọn là :

A. (2x+y)3 B. (-2x+y)3 C. – (2x+y)3 D. (2x-y)3

Thứ ngày tháng 10 năm 2017

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH
( Đề có 2 trang )
KIỂM TRA 15 PHÚT
CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 8

Họ tên :……………………………………………………… Lớp 8A : ……………….

Câu 1: Kết quả của phép nhân : x2 ( 5×3 –x-) là :
A . 5×6 +x3 -x2 B. -5×5-x3-x2 C. 5×5-x3-x2 D. -5×6- x3 – x2
Câu 2: Tích (x -2)(x+

Hỏi và đáp