KT 15 ph so 6 lan 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT 15 ph so 6 lan 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15 ph (Tiết 36)
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6
Họ và tên HS:

…………………………………
Lớp: ……..
Điểm:

Lời phê:

ĐỀ:
I. Trắc nghiệm: 1) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu: 1 Cho 2 tập hợp M =1;2;3;4;5 và
N = 1;3;5. Ta có:MN =
A) 1;3;5
B) 1;2;3
C)
D) 2;4;5
Câu: 2 BCNN(60;180) là:
A) 60
B) 120
C) 180
D) 360
Câu: 3 Phân tích số 360 ra thừa số nguyên tố ta được:
A) 360 = 23.9.5
B) 360 = 23. 32.5
C) 360 = 23. 3. 5
D) 360 = 2. 32 . 5

Câu: 4 ƯCLN (12; 30 ) là:
A) 3
B) 12
C) 30
D) 6
Câu: 5 Tính giá trị lũy thừa 33 bằng :
A) 9
B) 8
C) 6
D) 27
Câu: 6 Kết quả phép tính 22. 23 . 29 bằng :
A) 254
B) 214
C) 212
D) 26

2) Đúng hay sai? Đánh dấu “x” vào ô em đã chọn:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

7
Số 135 chia hết cho 5

8
Số 2349 chia hết cho 3 và chia hết cho 9.

9
Số 346 chia hết cho 2

10
Một số có chữ số tận cùng là 9 thì chia hết cho 9.

II. Tự luận:
Câu 11: Viết các số nguyên tố nhỏ hơn 20 (2 điểm)
Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là: …………………………………………………………………………
Câu 12: Tính nhanh: (3 điểm)
86 + 357 + 14 = ………………………………………………………………………………
25. 13. 4 = ……………………………………………………………………………………
43 . 86 + 14 . 43 = ……………………………………………………………………………

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 15ph – Tiết 36
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Số học – Lớp: 6
I. Ma trận:
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Chủ đề 1
Tính chất chia hết trong N
Biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Hiểu giao của 2 tập hợp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0

1
0,5

Chủ đề 2
Tính nhanh

Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, phép cộng
Vận dụng được tính chất pp của phép nhân với phép cộng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0

1
1,0

Chủ đề 3
Lũy thừa

Hiểu các phép tính về lũy thừa

Hiểu các phép tính về lũy thừa

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

1
0,5

Chủ đề 3
Số nguyên tố, phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hiểu phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Nhớ các số nguyên tố

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
1
2,0

Chủ đề 3
ƯCLN-BCNN

Biết tìm ƯCLN, BCNN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
4
3,5
4
3,0

2
1,5

III. Đáp án và hướng dẫn chấm:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm):
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
A
C
B
D
D
B

Hỏi và đáp