KT 1 TIET SO HOC 6 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 1 TIET SO HOC 6 HKII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn
a. x-1=x+2 b. (x-1)(x-2)=0
c.ax+b =0 d. 2x+1=3x+5
[
]
Phương trình 2x+3=x+5 có nghiệm là
a. ½ b. -1/2 c. 0 d. 2
[
]
Phương trình x2=-4
a. Có một nghiệm x=-2 b. Có một nghiệm x=2
c. có hai nghiệm x=2 và x=-2 d. Vô nghiệm
[
]
Giá trị x=1 là nghiệm của phương trình
a. 3x+5=2x+3 b. 2(x-1)=x-1
c. -4x+5=-5x-6 d. x+1=2(x+7)
[
]
Phương trình -0,5x-2 =-3 có nghiệm là
a. 1 b. 2 c. -1 d. -2
[
]
Phương trình 2x+k=x-1 nhận x=2 là nghiệm khi
a. k=3 b. k=-3 c. k=0 d. k=1
[
]
Phương trình 3-mx=2 nhận x=1 là nghiệm khi
a. m=0 b. m=-1 c. m=1 d. m=2
[
]
Phương trình =-1 có tập nghiệm là
a. 1 b. -1 c. -1;1 d. (
[
]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng nhất
a. 2x+3=5 là phương trình bậc nhất 1 ẩn
b. 2x+1=2x+3 là phương trình bậc nhất 1 ẩn
c. kx+5=0 là phương trình bậc nhất 1 ẩn
d. x=x2 là phương trình bậc nhất 1 ẩn

Hỏi và đáp