KT 1 tiet chuong I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT 1 tiet chuong I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : TOÁN 6
Thời gian làm bài : 45 phút
——————————————–

I) TRẮC NGHIỆM :
1) Cho tập hợp X = (x ( N / 8 < x ≤ 15(. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) 8 ( X B) 10 ( X C) 15 ( X D) (15( ( X
2) Trong các câu sau, câu nào không phải ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần :
A) 5, 6, 7 B) 21, 23, 25 C) 89, 90, 91 D) a, a + 1, a + 2 (với a ( N)
3) Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là :
A) 1023 B) 1000 C) 1230 D) 4321
4) Giá trị của biểu thức 32.74 + 32.26 – 27 : 24 = ?
A) 3192 B) 3092 C) 3094 D) 3194
5) Giá trị của biểu thức 23 + 32 = ? :
A) 55 B) 65 C) 12 D) 17
6) Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số ?
A) 90 số B) 81 số C) 45 số D) 50 số
II) TỰ LUẬN :
Bài 1 : Thực hiện phép tính :
a) 5.42 – 3.23
b) 23. 15 + 23.35 – 120
c) 64 : [41 – (17 – 12)2]
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x biết :
a) 2x + 25 = 121
b) 99 – 3(x + 1) = 45
Bài 3 : Không cần tính giá trị hãy so sánh A và B.
Biết A = 2009.2009 và B = 2008.2010
Bài 4 : Tính tổng sau : 18 + 21 + 24 + … + 90 + 93
ĐÁP ÁN :
I) TRẮC NGHIỆM : (3điểm mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

C
B
A
A
D
C

II) TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1 : Thực hiện phép tính : (3điểm mỗi câu 1 điểm)
a) 5.42 – 3.23
= 5 . 16 – 3 . 8 0.5 điểm
= 80 – 24 0.25 điểm
= 56 0.25 điểm
b) 23. 15 + 23.35 – 120
= 23 .(15 + 25) – 120 0.25 điểm
= 23 . 50 – 120 0.25 điểm
= 8.50 – 120 0.25 điểm
= 400 – 120 = 280 0.25 điểm
c) 64 : [41 – (17 – 12)2]
= 64 : [41 – 52] 0.25 điểm
= 64 : [41 – 25] 0.25 điểm
= 64 : 16 0.25 điểm
= 4 0.25 điểm
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x biết : (2 điểm)
a) 2x + 25 = 121
2x = 121 – 25 0.25 điểm
2x = 96 0.25 điểm
x = 96 : 2 0.25 điểm
x = 48 0.25 điểm
b) 99 – 3(x + 1) = 45
3(x + 1) = 99 – 45 0.25 điểm
3(x + 1) = 54 0.25 điểm
x + 1 = 18 0.25 điểm
x = 17 0.25 điểm
Bài 3 :
Ta có : A = 2009.2009 = 2009.(2008 + 1) = 2009.2008 + 2009 0.25 điểm
B = 2008.2010 = 2008.(2009 + 1) = 2009.2008 + 2008 0.25 điểm
Vì 2009 >2008 nên A > B 0.5 điểm
Bài 4 : Tính tổng sau : 18 + 21 + 24 + … + 90 + 93 (1 điểm)
>Số số hạng của tổng trên : (93 – 18) : 3 + 1 = 26 (số hạng) 0.5 điểm
>Tính tổng :
18 + 21 + 24 + … + 90 + 93 = (18 + 93)x 26 : 2 = 1443 0.5 điểm

Hỏi và đáp