KSCL GKI TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về KSCL GKI TOÁN 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ 1

TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN 6

STT
Cấp độ NT
Chủ đề KT
TỰ LUẬN
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

cấp độ thấp
cấp độ cao

1
Khái niệm tập hợp, phần tử tập hợp

Biết viết tập hợp, Sử dụng đúng các kí hiệu (, (, (, (.

 
Số câu

2 (1a;b)

2

 
Số điểm

1,0

1,0

 
Tỉ lệ %

10%

10%

2
Tập hợp các số tự nhiên

Làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hết với các số tự nhiên.

-Thực hiện được các phép nhân và chia các luỹ thừa cùng cơ số
– Vận dụng được các tính chất của phép tính trong tính toán.

 
Số câu

2 (2.1a;2.1b)
2 (2.2a;2.2b)
1(5a)
5

 
Số điểm

1,5
1,5
0,5
3,5

 
Tỉ lệ %

15%
15%
5%
35%

3
Tính chất chia hết trong tập hợp N

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

– Phân tích hợp số ra thừa số nguyên tố trong Mọi trường hợp đơn giản.
– Tìm được các ước, bội của một số, các ước chung, bội chung, ƯCLN của hai hoặc ba số.

 
Số câu
1(3.1a)
2(3.1b;3.1c)
1(3.2)
1(5b)
5

 
Số điểm
1
1
1
1
3,5

 
Tỉ lệ %
10%
10%
10%
10%
35%

4
Đoạn thẳng

– Biết vẽ một tia, vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước, vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB để giải các bài toán đơn giản.

 
Số câu
1 (Hình vẽ)
1(4a;4b)

3

 
Số điểm
1,0
1

2,0

 
Tỉ lệ %
5%
10%

20%

Cộng
Số câu
2
8
3
2
15

Số điểm
1,0
5,0
3,0
1,0
10,0

Tỉ lệ %
10%
45%
25%
10%
100%

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HK I

TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN 6

(Đề có 01 trang)
Thời gian làm bài 60 phút

Bài 1. (1 điểm) Cho tập hợp:
1. Viết tập hợp A theo cách liệt kê phần tử.
2. Viêt các tập hợp con của tập hợp A
Bài 2.
1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính :
a) b)
2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
a) b)
Bài 3.
1. (2 điểm)
a) Trong các số 144; 180 và 312 số nào chia hết cho 5? Số nào chia hết cho 9?
b) Tìm Ư(56)
c) Tìm ƯCLN của (144; 180)
2. (1 điểm) Có 60 quyển vở và 48 chiếc bút được chia đều và vừa đủ cho các phần quà. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần quà?
Bài 4. (2 điểm) Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 6cm.
Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
So sánh độ dài đoạn thẳng AB và OA?
Bài 5. (1,0 điểm)
1. Tính tổng:
2. Tìm các số tự nhiên x,y biết

————-Hết————–

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT GIỮA HK I

TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG
NĂM HỌC 2015– 2016

MÔN TOÁN LỚP 6

Bài
Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.