Kiiểm tra HH9 chương I_THCS Giao Tân – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Kiiểm tra HH9 chương I_THCS Giao Tân, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA ơNG I: Hệ thức lượng trong tam giác vuônG
Họ và tên :……………………………………………..Lớp:……
:

Nhận xét:

Bài1(1,5điểm): Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng.
Câu1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm ; AC = 3cm.
Đường cao ứng với cạnh BC bằng
A. 5cm
B. 2,4 cm
C. 9,6 cm
D. 4,8cm

Câu2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosC = 0,8, thì tgC =
A.
B.
C.
D.

Câu3: Cho hình vẽ bên. Hỏi hệ thức nào đúng?
A. MN = MP. sinP
B. NP =

C. MN = PN. cotN
D. MP = PN.tgN

Bài2(2,0điểm): Chỉ ra câu đúng, câu sai bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

1) Với mọi góc nhọn ta có

2) Nếu tam giác ABC vuông tại B thì BC = AB.cotC

3) Nếu thì

4) Nếu một tam giác vuông có cạnh huyền gấp hai lần một cạnh góc vuông thì tam giác vuông đó có một góc bằng 600

Bài3(2,0điểm): Chứng minh rằng với mọi góc nhọn ta có:
Bài4(4,5điểm): Cho tam giác ABC, gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến
cạnh BC. Cho biết BN = 12cm, AC = 24cm, góc ABC bằng 600.
a) Tính đoạn thẳng AN, góc ACB và tính cạnh BC.
b) Kẻ tia phân giác BD của góc B, DAN. Tính độ dài đoạn thẳng BD.
Bài làm
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.