KIEMTRACHUONGIII(de+matran+dapan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIEMTRACHUONGIII(de+matran+dapan), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
Dựa vào khái niệm xác định số các giá trị, các giá trị khác nhau, tần số của giá trị, giá trị lớn nhất.
Biết tìm dấu hiệu điều tra.

-Biết lập bảng tần số.
-Biết rút ra một số nhận xét.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%
1
1
10%

1
2
20%

7
5,5
55%

Biểu đồ

Hiểu cách dựng biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Số trung bình cộng

Biết tìm mốt của dấu hiệu.

Biết cách tính số trung bình cộng.

Vận dụng kiến thức về số trung bình cộng để chứng minh đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%
4
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,5
35%
2
1,5
15%
4
5
50%
12
10
100%

Phòng GD & ĐT Ninh Hải KIỂM TRA CHƯƠNG III
Trường THCS Lương Thế Vinh Môn: TOÁN
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. . Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng.
Theo dõi thời gian làm bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7A. Cô giáo lập được bảng sau:
Thời gian (x)
2 3 5 6 9 10 12

Tần số (n)
1 2 8 10 3 7 5
N = 36

Câu 1: Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 36 B. 7 C. 35 D. 40
Câu 2: Số các giá trị là khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 36 C. 6 D. 8
Câu 3: “Tần số” của giá trị 10 là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 4: Giá trị có “tần số” 3 là:
A. 5 B. 10 C. 2 D. 9
Câu 5: Giá trị lớn nhất là:
A. 3 B. 2 C. 12 D. 10
Câu 6: Mốt của dấu hiệu là:
A. 12 B. 9 C. 6 D. 10

II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: (6,0 điểm)
Kết quả bắn súng của một vận động viên được ghi lại trong bảng sau:
8
8
9
6
5
7
9
7
9
5

8
7
7
9
8
8
8
8
6
10

10
9
8
7
8
10
9
8
6
8

7
5
10
8
7
8
10
9
7
8

6
8
7
8
10
9
6
8
8
5

Dấu hiệu ở đây là gì? (1,0 đ)
Lập bảng “ Tần số”. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. (2,0 đ)
Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu? (1,0 đ)
Rút ra một số nhận xét. (1,0 đ)
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. (1,0 đ)

Bài 2: (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với một hằng số thì số trung bình cộng của dấu hiệu cũng được cộng với hằng số đó.
Gợi ý: .
Chứng minh :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.